Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

SOBRE LA REFORMA DEL POLIESPORTIU MATEU CANYELLES, EL PLA E 2010 I LA CONSTRUCCIO D'UN ROCÒDROM

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:40

EL Govern Central ha posat en marxa per a l'any 2010 i per segon any consecutiu un nou Fons Estatal d'Inversió Local, conegut com a  Pla E.

Després de la crisi econòmica en que es troba la nostra societat és cert que les obres del Pla E han servit per minvar l'atur en un sector molt específic com ara el sector de la construcció però, sense cap dubte, ha creat moltíssim problemes a altres sectors d'Inca i molt especialment al sector comercial.

És per aquest motiu que durant el passat plenari del mes d’octubre de 2009 des del grup municipal del BLOC per Inca (PSM- Alternativa) varem demanar que, de cara a una bona planificació de les obres, abans de decidir res al respecte es consultés els projectes al Consell Municipal d'Urbanisme per què aquest pogués fer les seves aportacions.

És evident que hi ha projectes que no impliquen haver d'aixecar més carrers i ja llavors ja ens decantàvem perquè aquesta havia de ser una prioritat per al 2010: no trencar el difícil equilibri que s’està duent a terme en el sector del petit comerç urbà a Inca. Per això també proposàrem la remodelació, entre d’altres, de les instal·lacions esportives del Mateu Canyelles i ara, sense que en cap cas se’n hagi fet menció per part de l’equip de govern, aquest projecte veurà la llum segon sembla ens han notificat fa poc a la darrera reunió de l’IMAF.

Així i tot però ens hauria agradat poder consensuar el projecte i les condicions de licitació del mateix per poder aportar el nostre gra d’arena. Un gra d’arena que va encaminat a donar cabuda a una aspiració de molta part del jovent d’Inca afeccionada a la pràctica de l’escalada en diferents modalitats i que fins ara s’han de desplaçar fora d’Inca per a poder-ho practicar.

Així la construcció d’un rocòdrom per a l’escalada tant des de la vessant esportiva com la lúdica posaria fi a aquesta aspiració i el jovent veuria com es realitza la seva legítima petició.Degut a que això no ha estat possible fins aquí és per això que el nostre grup municipal presenta a aprovació del ple els següents:

ACORDS:

Primer: L’ajuntament d’Inca es compromet a incloure la construcció d’un rocòdrom en l’actual remodelació del pavelló Mateu Canyelles.

Segon: L’ajuntament d’Inca es compromet a licitar el projecte i que en les seves bases es premiï les millores al projecte a aportar per part de les diferents empreses en lloc de la rebaixa econòmica que es venia fent fins ara i que al final no ha servit per què realment es donés els diferents projectes de 2009 a les empreses que havien presentat l’oferta econòmica més baixa.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

SOBRE LA INVESTIGACIÓ DELS CRIMS DEL FRANQUISME

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:38

D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears, el grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i aprovació de la següent: MOCIÓ 

Els processos de transició des de règims dictatorials cap a règims democràtics s’han de regir, d’acord amb el que han establert les Nacions Unides, pel principis de veritat, justícia i reparació. L’objectiu de la reconciliació no es assolir sobre la base de la impunitat, sinó sobre les bases de l’acció de la justícia pels que hagin comès crims i de la reparació a les víctimes. 

En el cas espanyol, la transició a la democràcia va ser possible gràcies a un important esforç de reconciliació per part de diferents sectors socials i polítics.

Passats trenta anys, cal completar el procés transicional amb una adequada aplicació dels principis abans esmentats. Només així s’haurà conclòs vertaderament el procés democràtic. 

La llei espanyola 52/2007, anomenada de Memòria Històrica, juntament amb la normativa que la desenvolupa, constitueix una passa endavant en qüestions com el reconeixement de les víctimes, però ha de ser completada amb una adequada actuació dels poders públics i de la Justícia en assumptes com la identificació de les víctimes i la investigació dels crims del franquisme. 

Experts en dret penal internacional de tot el món coincideixen en la necessitat d’abordar aquesta investigació dels crims de la guerra civil espanyola i de la posterior dictadura. La seva més que probable tipificació com a crims de guerra i crims contra la humanitat determina la seva imprescriptibilitat i la seva no afectació per la Llei d’Amnistia de 1977, exclusivament referida a delictes polítics. 

És per aquest motiu que resulten altament preocupants els actuals intents d’impedir i aquesta investigació, fins a l’extrem de l’acusació de prevaricació al jutge Baltasar Garzón. Aquests intents de criminalització estan mereixent la perplexitat i el rebuig dels demòcrates de tot el món.

 Per això: 

Primer: El Ple de l’Ajuntament d’Inca es declara favorable a la investigació dels crims del franquisme, que ha de permetre completar la transició a la democràcia amb una adequada aplicació dels principis, internacionalment reconeguts, de veritat, justícia i reparació.

Segon: El Ple de l’Ajuntament d’Inca  comparteix amb els demòcrates de tot el món el rebuig més ferm als intents d’impedir i criminalitzar les investigacions dels crims de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

sobre el dret a decidir i consultes populars

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:37

El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca presenta a la consideració del Ple la següent M O C I Ó

 En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el dret a decidir el seu futur.

Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret d’autodeterminació. 

En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la participació en els assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia directa, és una de les fórmules més poderoses de participació.

 La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la baixa participació electoral, són fenòmens creixents: la recepta per tractar l’apatia democràtica és més democràcia. Convidar els ciutadans per decidir per si mateixos qüestions de transcendència pública, sobretot si també se’ls reconeix el dret a promoure les consultes, pot servir de revulsiu i d’aprofundiment democràtic.  

L’Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars (art. 31.10), mentre que la Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l’Estat l’autorització per a tota convocatòria (art. 149.1.32). El Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 d’octubre de 2001, va aprovar, per unanimitat, una proposició no de llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.  

Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al conjunt de les Illes Balears ni els d’abast illenc, mentre que la llei de bases de règim local i la llei balear de règim local regulen la consulta popular municipal.

 Per tot això, el Ple de l’ajuntament d'Inca adopta els següents: ACORDS

Primer.- El Ple de l’ajuntament d'Inca afirma el dret a decidir el seu futur del poble de les Illes Balears.

Segon.- El Ple de l’ajuntament d'Inca insta a l’elaboració d’una llei que reguli les consultes populars a l’àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter insular que han de ser competència dels Consells.

Tercer.- El Ple de l’ajuntament d'Inca es compromet a col·laborar institucionalment amb les iniciatives locals que pretenguin la celebració de referèndums.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

CONTRA LA CORRUPCIO

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:36

Antoni Rodríguez i Mir com a portaveu del grup municipal del BLOC  per Inca PSM-EN/Alternativa) a l’Ajuntament d’Inca, eleva a la consideració del Ple la següent 

M O C I Ó

 La ciutadania de les Illes Balears veu amb preocupació i escàndol el seguit de casos de corrupció política que, a més d’afers puntuals, ha afectat de ple les direccions polítiques de PP i UM de l’anterior legislatura.

A nivell de garanties processals, s’ha de respectar el principi de presumpció d'innocència, com és clar que la simple condició d'imputat no és motiu suficient per comportar de manera automàtica l'abandonament de càrrecs públics; però sí cal una reacció immediata i proporcional davant fets reprovables amb l’assumpció conseqüent de responsabilitats polítiques, al marge de les responsabilitats penals que, eventualment, es puguin determinar.

Les exigències ètiques s’han d’imposar a l'oportunitat i el corporativisme polítics. Des d'aquest punt de vista, resulta inadmissible que continuïn en càrrecs de màxima responsabilitat persones  que són formalment acusades de  delictes relacionats amb la corrupció  en un pronunciament judicial dictat en el marc d'una instrucció.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Inca adopta els següents ACORDS

1)     L’Ajuntament d’Inca expressa el seu total rebuig a qualsevol forma de corrupció vinculada a l’exercici de la política, expressa el compromís de tolerància zero vers la corrupció i dóna suport a totes les mesures per reaccionar-hi, des de la investigació dels fets fins a les mobilitzacions ciutadanes.

2)     L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears a continuar col•laborant amb la justícia perquè surtin a la llum tots els eventuals casos de corrupció.

3)     L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears i a totes les institucions públiques afectades que prenguin les mesures adients per garantir el retorn a la ciutadania dels doblers defraudats en casos de corrupció.

4)     L’Ajuntament d’Inca insta els partits polítics afectats per casos de corrupció a la regeneració interna que superi l'etapa política anterior i el compromís clar en uns principis ètics mínims en l'exercici de la funció política. 

5)     L’Ajuntament d’Inca insta el conjunt de partits i institucions a la màxima transparència, el rigor en l’administració dels recursos públics, la tolerància zero amb els casos de corrupció i la sortida de les persones que hi estiguin implicades.

6)     D’acord amb el punt anterior, l’Ajuntament d’Inca considera que totes les persones contra les quals s’hagi dictat acte de processament o obertura de judici oral o a les quals un jutge hagi imposat mesures cautelars de caràcter penal, haurien de dimitir o ser cessats dels seus càrrecs de responsabilitat política.

7)     L’Ajuntament d’Inca insta a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legislatives necessàries per tal de revisar la situació institucional de les persones processades així com el règim d’aforament.

8)     L’Ajuntament d’Inca insta a les Corts Generals i al Parlament de les Illes Balears a emprendre les reformes legislatives necessàries per tal d’impulsar mesures a favor d’una major transparència en la gestió política, en especial en retre comptes comprensibles en matèria econòmica, en la publicitat del patrimoni dels càrrecs públics, i en favor de la participació dels ciutadans en les decisions institucionals i en la militància política.

9)     L’Ajuntament d’Inca insta el govern de l’estat a dotar dels recursos humans i tècnics suficients la Fiscalia Anticorrupció i els serveis d’Inspecció de l’Agència Tributària a Balears.

10) L’ajuntament d’Inca es compromet a adoptar i insta totes les institucions de les Illes Balears a adoptar i, en el seu cas, aplicar normatives que permetin retirar les fórmules de reconeixent (tals com títols, medalles o exposició de retrats d’intenció honorífica) a les persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre les quals hi hagi una sentència ferma per delictes de corrupció política. Antoni Rodriguez i MirPortaveu del grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Debat sobre els extrajudicials de l'ajuntament d'Inca de l'any 2009

antonirodriguez | 30 Abril, 2010 16:36

Tornam avui, com cada any,a repetir el relat de la crònica d'un mort anunciada. La mort econòmica d'un ajuntament que veu com any rere any el forat econòmic que aquesta majoria deixa a la ciutadania es cada vegada més gran. El 2009: 18 milions d’€; El 2010: 20 milions de deute.

Aquest és el darrer debat sobre les factures extrajudicials al qual l'actual batlle hauria d’haver assistit, ja que veim que fins al moment encara no s’ha incorporar al ple. Un debat que ell s'havia compromès contínuament al llarg d’aquest anys a solventar i després de 15 anys de govern de la nostra ciutat, no haurà aconseguit dur a rotllo. Se'ns dubte aquest serà, a l’hora de fer balanç, un punt fosc en la seva gestió.

1'53 milions d'euros de deute sense partida pressupostària per a 2009. I repetim la història; 1'8 milions de 2008;  2'46 milions de 2007; i 1'5 milions de 2006. 4anys, que són una legislatura, i que l'ajuntament d'Inca ha gastat sense tenir pressupostat. 7'4 milions gastats per damunt del pressupost ordinari. Quina casualitat.

Resulta que amb el que aquest ajuntament dirigit pel PP s'ha gastat sense tenir pressupostat hauria pogut pagar ell tot solet la reforma del Teatre Principal.

1'53 milions que s'han de pagar, o no, perquè no queda més remei. L'ajuntament ha comanat unes feines, les han fetes i s'han de pagar. La pregunta que ens hem de fer però és s'hi aquestes feines realment s'haurien d'haver encomanades, si eren realment imprescindibles pel bon funcionament de l’ajuntament.

Perquè, Sr Ferrari i vostè ho sap, uns extrajudicials han de ser per pagar allò que realment és una excepció. Estem cansats de repetir que si un motor es romp i la partida de reparacions o canvis de motor s'ha exhaurit evidentment s'ha de reparar el motor, el que la llei no preveu però de cap manera és que es puguin utilitzar la formula de pagament extrajudicial en factures de lleixiu, clor o despeses de ferreteria que han d'estar previstes a principi d'any quan ens duen el pressupost a aprovació.

Es evident i tots ho sabem que les feines s'han de pagar però s'han de pagar amb el pressupost ordinari i s'han de pagar sota un estricte control. Quin control però és el que ens ofereix vostè? Per què em de pagar ara factures fins i tot de 2005? Quin control exercia el seu partit damunt aquestes factures de fa 5 anys? De la legislatura anterior!

Quina manera és aquesta d'atendre el pagament a les empreses que estan passant per moments de dificultat si una entitat com l'ajuntament es torba 5 anys en pagar una factura de 3'2€?

Si no fos per què estem parlant de doblers públics Sr. Ferrari, Sr Rotger, la situació faria riure.

I si em de continuar parlant de control, quin control exerceixen vostès sobre factures que es pagaran a partir d'avui a empreses i que superen els famosos 18 mil euros? Quin procés de contractació amb els proveïdors, les factures dels quals superen els 18 mil euros i per a les quals haurien hagut de treure concurs negociat i no ho feren? Vostès saben que haurien d'haver demanat tres pressuposts i no ho feren, i en alguns casos han triat l'empresa que els ha donat la gana.

Per no repetir el tema del fraccionament de les factures. Certes empreses que han contractat i que han presentat factures per diversos treballs que fraccionadament sumen imports totals superiors al 18 mil euros: 57.343,46 €, 25.239'35, 25.249'93, 28.988'43 a un empresa que darrerament ha sortit a tots els mitjans de comunicació per estar investigada per la fiscalia, 63.297'01 o 72.550'46;  són mitja dotzena d'exemples de falta de transparència. Són 6 clars exemples de perquè vostès usen i abusen de les factures extrajudicials, de per què hi posen factures ordinàries dins el mateix sac, per entre tot tapar un poc tota aquesta falta de control voluntària.

Vull fer una aturada molt especial en aquest punt. Mirin: em sap molt de greu per les empreses a les quals fan referència aquestes factures perquè estic gairebé segur que han fet les feines que facturen però resulta que per mor de la seva mala gestió aquestes empreses no poden cobrar l’import indicat. No poden cobrar res per la feina feta per què vostès en el seu moment es varen passar pel forro la llei de contractacions i feren la seva part de la feina molt malament.

Resulta que les factures indicades no han passat per cap procés de contractació, i això en els temps de correm és molt perillós per què està quedant més que clar, claríssim, que si vostès paguen aquestes factures en el que s’han botat tota la reglamentació de contractació de l’administració, resulta, deia, que vostès cauran en prevaricació.

I no crec que l’any en que el batlle abandona la batllia es vulgui embrutar les mans d’aquesta manera.

Continuant amb la dissecció del les factures extrajudicals torna a passar que com cada any no tenim ni per pagar el llum i ara veim que el deute de l'ajuntament amb GESA és de 68 mil euros de novembre i desembre de 2009. Segur que a qualsevol particular aquesta empresa ja li hauria tallat el corrent per una quantitat molt més ínfima.

Per no parlar de les entitats socials i culturals a les quals vostès els deuen importants quantitats de l'any passat: al setmanari Dijous d'Inca: 27.113 €, als Revetllers del puig d'Inca, a la Revetlla, als xeremiers i als castellers, a l’associació de comerciants, a Finestra al Sud a l'Esplai d'Inca o a la Fundació es Garrover. Quina taringa!

I això és el que se sab perquè si avui ens duen factures de 2005 qui ens assegura que l'any que va encara no ens duran algunes d'enguany que hagin quedat misteriosament dins un calaix.

També cal recordar que ja durant el 2009 des dels grups de l’oposició els presentarem un moció en la qual plantejàvem a l'equip de govern del PP la possibilitat, a través de la Sindicatura de Comptes, de realitzar una Auditoria externa que fiscalitzés les factures extrajudicials aprovades per ple durant els 4 anys darrers, les modificacions de crèdit del pressupost, de la fiscalització dels contractes, de l'anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni de l’ajuntament d'Inca i dels serveis prestats així com l’examen, comprovació i fiscalització dels comptes i documents relatius als ajuts de contingut econòmic concedits per aquesta institució. Vostès s'hi negaren en rodó i hi votaren en contra.

Només els puc prometre que si la propera legislatura depèn de nosaltres i el nostre partit  governa o portarem a terme.

I ho durem a terme per tot el que estem parlant avui, del que parlem cíclicament cada any, que conforma i dóna cos a un espectacle lamentable per a la nostra ciutat, un ajuntament endeutat més que mai, amb una política econòmica sense ordre ni control polític, amb una nefasta gestió econòmica (20 milions de deute) i intentant amb la presentació de pagament d'aquestes factures de la manera que ens ho duen avui per amagar part de la seva obscura gestió passant per damunt del control dels tècnics de la casa, per què vostès saben molt be que algunes de les factures que ens duen avui no passarien un mínim control administratiu i que no se'ls haurien admès sense les advertències pertinents.

Deixi'm acabar amb la mateixa reflexió que els faig cada any, una reflexió que s’hauran de fer els ciutadans d'inca. Els pressuposts que any rere any vostès ens presenten no són més que paper banyat que no serveix per res més que no sia per matar el paper burocràtic de la seva aprovació. Són fruit d'un malabarisme financer per quadrar els números en fer els pressuposts.

Tanmateix vostès fan i desfan sense importar-los el que se'n duen per davant.

Any rere any els deim els mateix, que tot això diu molt sobre les formes i les maneres que vostès tenen sobre la planificació del pressupost, maquillant l'augment de despeses ordinàries, la manca de control a l'hora d'autoritzar el pagament d'algunes factures .

Com a solució a tot aquest desgavell, només queda exercir un major control, evitant les factures supèrflues, com la de publicitat, planificar les inversions i realitzar un pressupost ajustat a la realitat.

Aquesta és sens dubte sr batlle la seva gran assignatura pendent que malgrat reiteradament any rere any ens ha promès que ho solucionaria i no tornaria a succeir, tanmateix la realitat és caparruda i ara veim que torna a passar.

Pensi això sí senyor batlle el que li deia abans, amb el que aquest ajuntament s’ha gastat fora de pressupost durant els darrers quatre anys, 7’4 milions d’€, ja atendríem per pagar el Teatre nosaltres tot solets. Moltes gràcies i res més, de moment. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC DEMANARA UN ROCÒDROM AL MATEU CANYELLES

antonirodriguez | 27 Abril, 2010 13:10

Davant la creixent demanda entre els joves d'un rocòdrom per a la pràctica esportiva de l'escalada, des del grup municipal del BLOC PER INCA (PSM/Alternativa) presentarem una moció al proper ple de l'ajuntament demanant que s'inclogui la seva construcció en la remodelació que preten fer properament al poliesportiu Mateu Canyelles.

Per al vostre coneixement aquí teniu una còpia de la moció:

 Assumpte: Sobre la reforma del poliesportiu Mateu Canyelles i el Pla E 2010

D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears, el grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i aprovació de la següent:

MOCIÓ

EL Govern Central ha posat en marxa per a l'any 2010 i per segon any consecutiu un nou Fons Estatal d'Inversió Local, conegut com a  Pla E.

Després de la crisi econòmica en que es troba la nostra societat és cert que les obres del Pla E han servit per minvar l'atur en un sector molt específic com ara el sector de la construcció però, sense cap dubte, ha creat moltíssim problemes a altres sectors d'Inca i molt especialment al sector comercial.

És per aquest motiu que durant el passat plenari del mes d’octubre de 2009 des del grup municipal del BLOC per Inca (PSM- Alternativa) varem demanar que, de cara a una bona planificació de les obres, abans de decidir res al respecte es consultés els projectes al Consell Municipal d'Urbanisme per què aquest pogués fer les seves aportacions.

És evident que hi ha projectes que no impliquen haver d'aixecar més carrers i ja llavors ja ens decantàvem perquè aquesta havia de ser una prioritat per al 2010: no trencar el difícil equilibri que s’està duent a terme en el sector del petit comerç urbà a Inca.

Per això també proposàrem la remodelació, entre d’altres, de les instal·lacions esportives del Mateu Canyelles i ara, sense que en cap cas se’n hagi fet menció per part de l’equip de govern, aquest projecte veurà la llum segon sembla ens han notificat fa poc a la darrera reunió de l’IMAF.

Així i tot però ens hauria agradat poder consensuar el projecte i les condicions de licitació del mateix per poder aportar el nostre gra d’arena. Un gra d’arena que va encaminat a donar cabuda a una aspiració de molta part del jovent d’Inca afeccionada a la pràctica de l’escalada en diferents modalitats i que fins ara s’han de desplaçar fora d’Inca per a poder-ho practicar.

Així la construcció d’un rocòdrom per a l’escalada tant des de la vessant esportiva com la lúdica posaria fi a aquesta aspiració i el jovent veuria com es realitza la seva legítima petició.

Degut a que això no ha estat possible fins aquí és per això que el nostre grup municipal presenta a aprovació del ple els següents:

ACORDS:

Primer: L’ajuntament d’Inca es compromet a incloure la construcció d’un rocòdrom en l’actual remodelació del pavelló Mateu Canyelles.

Segon: L’ajuntament d’Inca es compromet a licitar el projecte i que en les seves bases es premiï les millores al projecte a aportar per part de les diferents empreses en lloc de la rebaixa econòmica que es venia fent fins ara i que al final no ha servit per què realment es donés els diferents projectes de 2009 a les empreses que havien presentat l’oferta econòmica més baixa.

 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

AJUNTAMENT D'INCA; XAPUSSES SA

antonirodriguez | 26 Abril, 2010 15:14

Des de fa setmanes el carrer dedicat a Sor Francinaina és per inaugurar i està pendent que l'equip de govern d'Inca trobi un dia adequat per a fer-ho. En canvi aquest vial que uneix el carrer General Luque s'acaba d'obrir amb les condcions que veis.

Els que tenim una certa edat ens recordem d'un TBO que s'editava un temps i que es titulava “Pepe Gotera i Otilio, chapuzas a domicilio” on es destacaven dos personatges per les xapusses fetes en lloc de la feina ben feta.

De la mateixa manera podem intitular a l’actual majoria de l’ajuntament d’Inca: “PP d’Inca xapusses a domicili”, just que les seves xapusses les pagam  entre tots.

El carrer General Luque amb el polígon a l’alçada del carrer Perez Galdós s’acaba d’obrir de la manera com figura a les fotos. Pintura rosa a un pal de llum per què els conductors que hagin de donar la volta el vegin, sense dotació de serveis i un carrer de terra  més digne d’una carrera del París-Dakar que d’un carrer d’Inca. No tenen consol.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

AL·LEGACIONS AL CATALEG DE PATRIMONI D'INCA

antonirodriguez | 25 Abril, 2010 17:16

Des del grup municipal del Bloc per Inca hem presentat una sèrie d'al·legacions al catàleg d'elements patrimonials que recentment s'ha elaborat i s'ha presentat a expossició pública perquè es presentessin al·legacions. Per tot això i gràcies a una feina prèvia realitzada amb gent entesa en la matèria, a qui volem agraïr moltíssim la seva col·laboració amb nosaltres, hem presentat aquestes vint-i-una al·legacions i hem demanat que es modifiqui Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del Pla d'Ordenació Urbana d'Inca d'acord amb les al·legacions presentades i que són les següents:  

PRIMERA.- Que s'inclogui a totes i cadascuna de les fitxes individualitzades per a cada un dels element el corresponent plànol de situació, d'acord amb l'apartat 1.c. de la norma 47 del Pla Territorial de Mallorca referent als catàlegs d'elements on diu que "s'elaborarà una fitxa individualitzada per a cada element, la qual, com a mínim, ha de contenir les dades següents: 1) Identificació espaial: municipi, població, localització i plànol de situació".

SEGONA.- Que s'elabori un plànol general del terme municipal d'Inca on s'indiqui la ubicació de tots els elements catalogats, d'acord amb l'apartat 2 de la Norma 47 del Pla Territorial de Mallorca que diu que "la ubicació dels elements catalogats serà indicada en els plànols generals d'informació del planejament municipal".

TERCERA.- Que s'indiqui a la memòria del Catàleg els canvis que s'han produït respecte al grau de protecció de cada un dels elements i que s'inclogui a cada fitxa individualitzada dels elements afectats un informe que justifiqui els canvis realitzats respecte al grau de protecció dels mateixos, sobretot en aquells casos en els quals s'ha rebaixat el grau de protecció com, per exemple, Tirasset Vell o Son Alegre.

QUARTA.- Que s'especifiqui i es delimiti clarament en cada cas quins elements són objecte de protecció. A tall d'exemple, val a dir que, en el cas de l'arquitectura civil en sòl rústic (possessions), no queda gens clar si només es protegeixen les cases o si també s'inclou dins la protecció els jardins, l'entorn i d'altres elements que formen part del conjunt arquitectònic.

CINQUENA.- Que l'apartat dedicat a l'escultura monumental, religiosa i heràldica no inclou els escuts d'algunes possessions, com l'escut de la família Catlar situat a la façana de la possessió de Son Catlar-Can Roca, que d'acord amb el Decret 571/1963, de 14 de març, sobre protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars d'interès historicoartístic, i la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de Patrimoni Històric Espanyol, són Bens d'Interès Cultural (BIC).

SISENA.- Que el Catàleg no inclou el tram existent en el terme municipal d'Inca del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger, que ha estat declarat en el seu conjunt com a Bé d'Interès Cultural (BIC), amb categoria de monument, pel Ple del Consell de Mallorca, amb data de 08/04/2010.

SETENA.- Que a la fitxa F022, referent al Molí d'aigua de sa Torrentera, diu: "Protecció existent: declarat BIC, amb categoria de Monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger, amb data de 15/09/2008, per la Comissió Insular d'Ordenació del territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (BOIB núm. 153, amb data de 30/10/2008)" i que aquesta dada correspon realment a la data d'incoació de l'expedient, donat que la declaració com a BIC del sistema hidràulic es va dur a terme pel Ple del Consell de Mallorca, amb data de 08/04/2010 i, que en el moment de redactar aquesta al·legació, no tenim constància que hagi estat publicada en el BOIB.

VUITENA.- Que l'apartat dedicat als béns d'interès paisatgístics no inclou el tram de la Ruta Artà-Lluc que discorre dins el terme municipal d'Inca i que s’inclou dins de la normativa de Pla Territorial de Mallorca mitjançant la Norma 50. Rutes d’Interès paisatgístic (ED).

NOVENA.- D'acord amb l'apartat 2 de la Norma 48 del Pla territorial de Mallorca "les àrees paisatgístiques formades per grups de marjades també hauran de ser incloses en l'esmentat catàleg municipal". En aquest sentit, s'inclou el conjunt marjat del Puig de Santa Magdalena i els marges del Serral dels Molins, però trobam a faltar una localització exhaustiva de totes les zones de marjades.

DESENA.- L'apartat sobre Béns d'interès industrial inclou l'edifici d'Obres Públiques situat a la carretera de Lluc, però hi manca l'edifici d'Obres Públiques situat a la carretera de Llubí.

ONZENA.- Es proposa el canvi de nomenclatura del "Casal de Cultura" pel de "Es pes des Bessó" i que sigui considerat arquitectura civil i no militar.

DOTZENA.- Que s'inclogui a l'apartat  de xarxa viària i obres d'enginyeria el pont del tren de General Luque.

TRETZENA.- Que s'inclogui a l'apartat d'arquitectura religiosa l'Església de Crist rei.

CATORZENA.- Que manquen les fitxes A001 i D021.

QUINZENA.- Que a la fitxa D008, referent a la zona de porticades de la plaça de Santa Maria la Major, s'hauria de fer alguna referència a les noves porticades.

SETZENA.- Que a la fitxa D009, referent a l'antic Hotel Domingo, s'hauria d'incloure l'empedrat de la voravia.

DISSETENA.- Que caldria aclarir la toponímia correcte de la fitxa D078, que al nostre entendre és "Mont-Roig". Així mateix, cal rectificar la redacció de l'apartat d'observacions d'aquesta fitxa atès que diu que el control arqueològic l'han de fer "fenicis especialitzats".

DIVUITENA.- Que s'inclogui el conjunt de Sa Pota del Rei a l'apartat de Béns d'Interès Ambiental.

DINOVENA.- Que s'inclogui com a Bé Etnològic la fita indicadora de pedra situada a la plaça Mallorca, a la cantonada entre l'avinguda d'Alcúdia i el carrer d'Artà.

VINTENA.- Que s'incloguin al catàleg les parets de pedra de tancament de l'avinguda dels Reis Catòlics.

VINT-I-UNENA.- Que s'incloguin al catàleg les parets de pedra de tancament i carregador de la plaça des Bestiar.

 

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC DENUNCIA ELS 1’53 MILIONS D’€ MALBARATATS PER L’AJUNTAMENT D’INCA EN EXTRAJUDICIALS PER A 2009.

antonirodriguez | 23 Abril, 2010 13:19

La formació nacionalista qualifica d’escandalosa la xifra presentada pel PP així com la situació econòmica que pateix l’ajuntament.

Des del grup municipal del Bloc per Inca volem denunciar la xifra de 1’53 milions d’euros que l’equip de govern del PP d’Inca ens ha presentat a la darrera comissió d’hisenda per a la seva aprovació en el plenari d’abril.

En una època en que els ciutadans de la nostra Comunitat en general i de la nostra ciutat en particular ho estan passat molts d’ells malament per a arribar a final de més escarrufa veure com l’administració municipal, la més propera al ciutadà, malbarata aquesta quantitat econòmica per una manca de control financera que es manifesta any rere any en les xifres econòmiques tant pel que fa al pressupost com al desviament del mateix amb la presentació de les factures que han quedat sense partida per mor d’un mala planificació del PP municipal. 

No s’explica d’altra manera que dins els extrajudicials de 2009 encara hi poguem trobar factures sense pagar a proveïdors de l’any 2008.

Basta recordar que durant els darrers 4 anys la quantitat total en factures extrajudicials puja més de 7 milions d’euros, si a això hi afegim la gran quantitat de doblers gastats en extres a les obres realitzades en aquest temps aquesta quantitat es dispara fins als 12 milions, amb un deute galopant que sobrepassa els 20 milions i un pla financer que haurà de ser re elaborat perquè l’equip de govern popular ha estat incapaç d’ajustar-se al pressupost que anualment se li assigna, fa que tot plegat clami al cel i fa que per part nostra reclamem a Pere Rotger un gir de 180 º en matèria financera.

També cal recordar que ja durant el 2009 des del Bloc per Inca presentarem una moció conjunta amb els altres grups de l’oposició en que plantejàvem a l’equip de govern del PP la possibilitat, a través de la Sindicatura de Comptes, de realitzar una Auditoria externa que fiscalitzés les factures extrajudials aprovades per ple a l’ajuntament d’Inca durant els 4 anys darrers, les modificacions del crèdit del pressupost de l’ajuntament d’Inca, de la fiscalització dels contractes, de l’anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni de l’Ajuntament d’Inca i dels serveis prestats així com l’examen, comprovació i fiscalització dels comptes i documents relatius als ajuts de contingut econòmic concedits.

El PP d’Inca s’hi negà en rodó i hi va votar en contra.

Any rere any ens veiem obligats a manifestar-nos en el mateix sentit: que aquesta repetició viciada d’una certa manera de fer política no és la més adequada i això diu molt sobre les formes del PP pel que fa a la falta de  planificació del pressupost, maquillant l’augment de despeses ordinàries i la manca de control a l’hora d’autoritzar el pagament d’algunes factures. Com a solució a tot aquest desgavell, creiem que només queda exercir un major control, evitant les factures supèrflues, planificant les inversions i realitzant un pressupost ajustat a la realitat.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

LA SEGURETAT DELS VIANANTS PER DAVANT DE TOT

antonirodriguez | 15 Abril, 2010 16:42

Des de fa mesos el nostre grup municipal ve demanant que es pinti un pas de vianants a la rodona situada entre la carretera d'Alcúdia i l'ananda cap a Manacor. Es evident, segons mostren les imatges, del perill que significa per als vianants el que l'ajuntament a dia d'avui no ho hagi duit endavant aquesta iniciativa.

Com es pot veure a les imatges aquest és un pas molt utilitzat per la gent per poder anar d'una banda a l'altre de la carretera en una zona urbana i l'ajuntament encara no ha reaccionat.

Què esperen, què hi hagi un accident?

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent