Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

EL BLOC PER INCA PRESENTA UNA MOCIO SOBRE L'ADOPCIË URGENT D'UNA S╚RIE DE MESURES EXTRAORDINARIES D'AUSTERITAT

antonirodriguez | 21 Juny, 2010 13:02

La situació de greu crisi econòmica en la qual ens trobam, i que afecta especialment a Inca amb una gran quantitat de persones en situació d’atur, fa necessària la decisió d’adoptar mesures extraordinàries per reduir la despesa econòmica de l’Ajuntament.

L’actual composició de càrrecs de confiança i les assignacions que es reben per part dels regidors que contempla el pressupost municipal, a la plantilla de personal, no s’adapta a la situació de crisi econòmica que pateixen els ciutadans d’Inca, que veuen que amb els seus imposts es paguen unes quantitats més altes  que en altres èpoques de creixement econòmic a càrrecs de confiança i com a assignacions a diferents regidors.

A més, els ciutadans demanem que les administracions realitzin polítiques de contenció de la despesa pública.

Com a primer pas abans de reduir d’altres partides és la reducció dels alts càrrecs actuals així com l’assignació d’una manera racional i proporcional dels sous de diferents regidors i dels grups municipals en proporció a la situació d’austeritat que requereixen el moments actuals.

Es evident també que l’ajuntament d’Inca, de cara a reduir despesa pública ha de realitzar accions encaminades a l’optimització dels recursos públics, reduint a l’hora el màxim les despeses produïdes per aquests serveis.

Davant aquesta situació, es necessari, revisar, estudiar i sobretot adequar certes polítiques d’aquest Ajuntament per tal d’aconseguir una situació, uns conceptes i unes quantitats més adients a aquests difícils moments.

De la mateixa manera les partides destinades a publicitat, propaganda i protocol en les diferents àrees del consistori suposen un cost considerable, i  en molt de casos són destinades a accions que no suposen cap benefici per a la ciutadania. Per aquest motiu, s’haurien de reduir aquestes actuacions.

En la política d’austeritat que s’ha d’observar en el moment actual, s’ha de contemplar la contenció de les despeses generals, i en el cas que ens ocupa els generats per la utilització de la  telefonia mòbil, tant per part de l’equip de govern com per als càrrecs de confiança.

Des del Bloc per Inca entenen que l’ús indiscriminat del telèfon mòbil genera un volum de despesa que ha de ser limitat.

Cal també una reducció amb les assignacions de producció i una disminució dels treballs extraordinàris realitzats pel personal les quals excedeixen en desmesura ell límits legals,i segons reconeixen els serveis tècnics de l’ajuntament en el seu informe mensual

De la mateixa manera hem pogut observar com en aquests últims temps han vist la llum pública alguns elements la viabilitats dels quals esta en entredit.

Així ha succeït amb la partida pressupostària destinada als denominats Estudis, treballs i assistències tècniques exteriors.

Ates que la voluntat del consistori amb la presa de mesures per evitar el dèficit públic acumulat ha de ser la disminució del deute municipal generat durant els últims anys.

Per tot això l’Ajuntament d’Inca pren en consideració el següents:

 ACORDS

Primer.- L’ajuntament d’Inca reduirà els càrrecs de lliure designació de l’Ajuntament i Organismes Autònoms en un 25 %, en concret eliminarà els càrrecs de Cap de Protocol i el de Coordinador de l’àrea Serveis així com les dedicacions parcials dels grups de l’oposició.

Segon.- L’ajuntament d’Inca reduirà la despesa de publicitat, propaganda i protocol en totes les àrees municipals incloent els organismes autònoms.

Tercer.- L’Ajuntament d’Inca racionalitzarà els treballs i els horaris dels treballadors i complirà estrictament el que marca la llei pel que fa a les hores extraordinàries.

Quart- L’ajuntament d’Inca estudiarà i posarà en practica  la generalització de l’ús dels instruments que per aquesta finalitat d’estalvi econòmic proporciona Internet i similars i l’establiment d’una quota mensual de consum per a cada telèfon.

Cinquè.- L’Ajuntament d’Inca reduirà la partida relativa als denominats Estudis, treballs i assistències tècniques exteriors a aquells casos estrictament necessaris per al bon funcionament de la corporació.

Sisè.- L’ajuntament d’Inca destinarà la reducció de la despesa per a l’aplicació del pla d’austeritat, principalment a la disminució del dèficit general per la caiguda dels ingressos tributaris i l’augment de l’endeutament municipal

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PER INCA URGEIX UNA REUNIO DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

antonirodriguez | 21 Juny, 2010 12:56

Avui hem entrat una petició per rigistre de l'ajuntament en que recordavem al nou batlle Rafel Torres que en el darrer plenari de l’ajuntament d’Inca es va acordar celebrar una junta de portaveus urgent per a parlar de diferents temes municipals pendents de resoldre i amb la finalitat de què abans que es celebri el proper plenari haver pogut debatre els seguents punts:

 
  1. Proposta de reducció de les assignacions dels grups municipals així com la reducció de la partida econòmica destinada a òrgans de govern.
  2. Mesures urgents per a pal·liar la crisi econòmica a l’ajuntament d’Inca.
  3. Propostes per a la dedicació dels doblers recuperats amb el judici a la Sra. Blanca Iglesias i que segons es va aprovar per plenari es dedicarien a l’àrea de Serveis Socials.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PROPOSA A RAFEL TORRES TRACTAR LA REDUCCIO DE C└RRECS I DESPESA ABANS DĺANOMENAR EL NOU GOVERN

antonirodriguez | 18 Juny, 2010 13:46

Els nacionalistes recorden al nou batle que el Ple va acordar per unanimitat fer una junta de portaveus per tractar la reducció de càrrecs de confiança i les assignacions dels regidors

El grup municipal del Bloc per Inca demana al nou batle d’Inca, Rafel Torres, que convoqui una reunió de portaveus municipals per tractar la reducció de càrrecs de confiança i la rebaixa de les assignacions dels regidors.

En aquest sentit, el portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Inca, Antoni Rodríguez, explica que “el passat ple municipal va acordar per unanimitat la celebració d’aquesta reunió. Ara que s’ha produït el canvi de batlia a l’Ajuntament d’Inca, i abans que s’anomeni un nou equip de govern municipal, seria convenient tractar aquesta qüestió d’acord amb les premisses que s’acordaren al ple”.

Antoni Rodríguez recorda que “des del Bloc proposarem una reunió de portaveus perquè consideram que un tema com aquest requereix ésser tractat per tots els grups municipals i intentar arribar a un acord amb seriositat, criteri i deixant de banda actituds demagògiques”.

En aquest sentit, el portaveu del Bloc no entén postures com les del grup municipals del PSOE que cada dia fan una proposta distinta. Així, des del Bloc posen de manifest que “al passat ple, el PSOE va proposar una reducció del 10% dels sous dels regidors, que ells mateixos reduïren després al 5%. Ara proposen una reducció del 50% dels càrrecs. Demà potser una altra proposta. Seria més encertat fer una reunió seriosa i deixar de llençar propostes distintes cada dia”. 

Per altra banda, el Bloc considera que la reducció de càrrecs de confiança i la rebaixa de les assignacions dels regidors és una mesura exemplificant però insuficient. En aquest sentit, Antoni Rodríguez anuncia que el Bloc proposarà al proper ple una sèrie de mesures d’estalvi econòmic per a la seva discussió.

Antoni Rodríguez espera que, com a mínim, tendrà el suport del Partit Popular, donat que és aquest partit ha presentat aquestes mesures a altres institucions. “Només demanam al PP que sigui coherent i que apliqui a Inca les propostes que fa a altres ajuntaments i institucions”.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

POLIGON INDUSTRIAL DĺINCA, EL NOSTRE GRUP MANIFESTA EL SEU PARER

antonirodriguez | 16 Juny, 2010 12:59

Tot i estar convidats a ser presents a la roda de premsa per avui matí convocada pel PP per parlar sobre el tema del Poligon Industrial no hi em acudit per què segons el nostre parer i així com s’han succeït els fets, l'únic interés de Pere Rotger era el de pretendre que li fessem de comparsa.

Amb les declaracions fetes a la premsa ahir mateix per Part de Pere Rotger avançant-se sobre el tema que havia de tenir lloc avui no va fer altre cosa que pretendre tenir tot el protagonisme en una història que llevat del seu final, presenta molts clarobscurs.

Des del Bloc per Inca volem manifestar que si és per Inca ens trobaran sempre, si és per fer de comparsa de l'equip de govern no hi serem mai.

Des del PSM  volem recordar que el PLA GENERAL d’Inca es veu afectat per un PLA ESPECIAL sobre la FAÇANA D’INCA amb una ART (Area reconversió territorial) i això afectava directament l’aprovació d’aquest polígon.

En la seva elaboració, el PLA TERITORIAL de Mallorca obligà a que tots els planejaments urbanístics s’havien d’adaptar al Plantejament General i marcà una sèrie de Àrees de Reconversió Territorial. Quan es va aprovar a l’any 2004 governava Mallorca una coalició UM-PP. Pere Rotger era el president del PP de Mallorca.

Abans de que es posessin en marxa aquestes àrees l’ajuntament d’Inca va intentar aprovar el seu PGOU per què no es ves afectat pel  PLA TERRITORIAL I no els fos aplicat. Cosa que al final no va ser possible.

Posteriorment la majoria municipal a l’ajuntament d’Inca intentà aprovar el PLA GENERAL per silenci administratiu. El Consell Insular posà un plet i l’ajuntament el va perdre.

Durant tot aquest temps el PP  ha intentat tramitar conjuntament el PLA GENERAL I EL PLA ESTPECIAL  afectat per aquesta ART i d’aquí que el CONSELL  li hagi posat tants d’emperons, per què aquesta adaptació no complia allò que li pertoca, per què l’equip de govern del PP no fa ni ha fet el que toca. S’han perdut anys en la seva tramitació donant-se la culpa els uns als altres però és que aquí només hi ha una solució que no és altre que complir la llei i aquest equip de govern en matèria d’urbanisme està massa avesat a fer el que li sembla i després els inquers som els que en patim les conseqüències.

Amb la seva caparrudessa durant tots aquests anys Rotger i Seguí no han estat capaços de desencallar un tema tan important per a la ciutat d’Inca i que tanta falta ha fet. Ara la crisi ha aturat projectes que ja s’haurien pogut implantar fa temps. Tot i que estem totalment d’acord que  es imprescindible tenir unes bases de desenvolupament industrial que facin possible l’arrelament de noves industries a la nostra ciutat i el desenvolupament de les ja existents.

Ara el Parlament ha LLEVAT L’OBLIGACIÓ DE QUE EL PGOU S’ADAPTI AL PLA TERRITORIAL I AIXÒ PERMET EL DESENVOLUPAMENT DEL POLIGON quan està a punt d’aprovar-se el PGOU, sols falta l’aprovació del catàleg, per cert un catàleg que ha estat un mes dins l'àrea d'Urbanisme abans d’enviar-se al Consell, Rotger ha pretès anar per una drecera quan és a punt d’arribar el final del  camí, tot per què s’aprovi abans d’anar-se’n del càrrec de batlle.

Un darrer apunt per a posar damunt la taula: la Llei de Comerç, recentment aprovada després que així ho marqués la Directiva Europea de Comerç, no permet usos comercials en polígons, només industrials. Al nostre entendre, tot un problema pel tipus de Polígon i els seus usos que pretén el PP d’Inca.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

AIGUA NO POTABLE A REIS CATOLICS

antonirodriguez | 03 Juny, 2010 22:32

Benvolguts amics blogaires, tal i com podeu llegir al títol d'aquest article, resulta que l'aigua que sortia fins a dia d'avui d'aquestes fonts era aigua no potable.

Aquests dies uns treballadors han estat realitzant feines aixecant el paviment per fer les conexions tal i com toca, a les canonades de l'aigua potable, ja que fins avui ho feien a l'aigua de reg que es treu del pou situat allà a la vora.

Tot i que les excuses són unes altres, resulta i ho sabem de "molt bona font", que l'aigua que ha sortit fins avui era aigua de reg no potable.

Com pot ser tanta incompetència? Evidentment a la propera reunió d'urbanisme de dilluns que ve demanarem explicacions i si no ens satisfan, al proper plenari demanarem responsabilitats tècniques i polítiques.

Vaja manera de començar del nou batlle que serà, si el temps no ho impedeix, en Rafel Torres.

 

 

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (5). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent