Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

SOBRE LES FESTES D'INCA DE 2010

antonirodriguez | 31 Juliol, 2010 10:04

No han acabat les festes d'Inca i els que les hem viscudes en directe hem pogut veure i patir una certa descoordinació entre els actes extrictament de l'àrea de festes i els de l'àrea de cultura.

Actes que s'interferien un a l'altre i que impedien que la gent interessada en algunes ocasions no hi pogués esser, com ara al lliurament dels premis literaris ja que a la mateixa hora es feia el muntatge del sopar a la fresca. Un sopar que, el muntatge del qual en segons quins carrers, es va veure interferit per què hi havia cotxes aparcats i quan els veinats cridaren a la policia local aquesta no tenia cap ordre d'actuar ni tan sols per poder avisar els propietaris dels cotxes perquè els llevassin del carrer. Per no parlar de lo curt que feren en el tema del repartiment del vi o de les ensaimades i que no hi va haver taules i cadires per a tots els que en demanaren, i això que hi va haver veinats que passaren del muntatge oficial i s'ho muntaren pel seu compte. D'això ni ha que en dirien morir d'èxit

O ahir mateix: mentre tenia lloc la representació d'una obra de teatre a la plaça LLibertat, i aquí ens hauriem de demanar si és el millor lloc per representar una obra de teatre en una zona plena de bars i amb un enrenou constant que no deixa sentir els actors quan parlen?, mentre, deia, es representava l'obra, una comparsa que animava el mercat medienval arribà fins a la mamateixa plaça on es dedicà a amollar coets i a fer xaranga.

Per acabar amb el muntatge del combat de glossat a les 24'00 hores. Sincerament no són hores per a una cosa com aquesta.

Al meu entedre aquí està fallant alguna cosa més que la descoordianció entre regidors, aqui qui està fallant és el director d'orquesta que no es altre que el batlle.

I malgrat tot això, molts anys a tots i a totes.

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

DES DEL PSM D'INCA HEM DENUNCIAT L'ABOCAMENT DE FEMS A SANTA MAGDALENA

antonirodriguez | 28 Juliol, 2010 08:54

 

Davant les informacions rebudes per alguns veïnats del camí de Santa Magdalena  sobre l’existència d’abocaments il·legals en una cuneta d’aquest camí, ahir varem visitar aquest indret i varem poder constatar com efectivament aquell lloc es troba ple de fems diversos entre els quals s’hi pot veure un matalàs, una televisió, materials  pertanyents a un bar com per exemple tassons de plàstic, elements publicitaris de gelats, papereres i una bossa amb papers diversos.

Varem fer fotos i recolir algun d'aquest mateirals i avui matí ho hem aportat amb la denuncia que hem presentat davant la policia local d'Inca per si poguessin servir per a identificar l’autor o autors de l’abocament.

Al mateix temps hem demanat la intervenció urgent del serveis municipals perquè es retirin els fems abocats i que s’obri una investigació sobre els possibles autors d’aquest delicte ecològic i que, si és el cas, se’ls sancioni.

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL PSM DEMANA UNA INTERVENCIË URGENT DAVANT LA DEGRADACIË QUE PATEIX SON BORDILS

antonirodriguez | 27 Juliol, 2010 14:16

Avui hem fet una roda de premsa per a presentar la denuncia que el PSM ha fet davant el CIM demanant la seva intervenció urgent davant la degradació que pateix un be catalogat de la nostra ciutat com es Son Bordils, i de la falta de voluntat manifestada per part de l'ajuntament d'Inca de voler actuar. Per això mateix hem presentat un escrit on exposem que:

El dia 23 de maig de 2008, el senyor Antoni Alorda Vilarrubias, en representació de l'agrupació del PSM-Entesa Nacionalista del municipi d'Inca va donar entrada en el Registre General, amb número 14731, una sol·licitud d'actuació per part de la Direcció Insular de Patrimoni Històric en referència a la possessió de son Bordils del terme municipal d'Inca.

Arran d'aquesta denúncia, en data 29 de juliol de 2008, es va efectuar visita al lloc per la cap de la Secció d'Arquitectura i el tècnic de patrimoni etnològic acompanyats per un inspector de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.

El dia 5 d'agost de 2008, els tècnics de patrimoni varen emetre un informe, en el qual s'assenyala que "Tot i l'estat degradat del conjunt, no hi ha dubtes que encara resideixen els valors que fan d'aquest immoble mereixedor de protecció específica, tal i com ja la té al estar inclòs en el Catàleg municipal d'Inca, per això, tot i que sigui costós, entenem que s'ha de procurar la restauració de l'immoble".

El dia 20 d'octubre del 2008, la tècnica d'administració general de la Secció Jurídica i Administrativa de la Direcció Insular de Patrimoni Històric va emetre un informe jurídic, en el qual s'assenyala que

"D'acord amb l'art 29.2 e) de la Llei 20/2006, de 15 de setembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis gaudeixen de competència pròpia en matèria de protecció i conservació del patrimoni històric i cultural municipal així com per l'elaboració de plans especials de protecció i catàlegs. Per tant, l'Ajuntament d'Inca té autoritat per dur a terme les actuacions que consideri adequades per tal de conservar els elements patrimonials de seu municipi segons els termes fixats en la legislació estatl i autonòmica, art. 25e) de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. A més a més, l'Ajuntament no tan sols té competència dins la matèria sinó que aquesta preval en el cas de la distribució de les responsabilitats i competències administratives entre les diverses administracions locals en aplicació del principi de subsidiarietat, punt tercer de l'article 29 abans mencionat".

El dia 26 de novembre del 2008, el batle-president de l'Ajuntament d'Inca dictà el Decret 1051/2008, que en la seva part dispositiva diu:

1.- ORDENAR a la Fundació Alzina que, en el termini de dos mesos, procedeixi a dur a terme les obres necessàries de les cases de Son Bordils incloses en el Catàleg Municipal, situades al polígon 4, parcel·la 37, als efectes d'adoptar les mesures de conservació per complir amb les condicions legals de seguretat, salubritat i ornament públic que determina l'article 9.1 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s'aprova el Text Refós de Llei del Sòl".

2.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a l'entitat esmentada perquè durant un termini de 10 dies hàbils pugui formular les al·legacions que estimi convenients i presentar els documents o altres elements de judici que es trobin adients.

3.- ADVERTIR a la propietat que, en cas d'incompliment de l'ordenat, es procedirà a la incoacció d'expedient sancionador, i es duran a terme per la corporació Municipal, amb càrrec als obligats, les obres i adopció de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

4.- NOTIFICAR aquest Decret a l'entitat interessada amb indicació dels recursos procedents".

El dia 23 de desembre del 2008, amb registre d'entrada 15566, el senyor Baltasar Soler Serra, actuant en nom i representació de la Fundació Alzina, interposà recurs de reposició contra el decret de batlia 1051/2008 de data 26 de novembre de 2008, notificat el dia 27 del mateix mes, que conté una ordre d'execució d'obres relativa a les cases de son Bordils.

A dia d'avui, la Fundació Alzina encara no ha dut a terme les obres necessàries de les cases de son Bordils, incloses en el Catàleg Municipal, als efectes d'adoptar les mesures de conservació per complir amb les condicions legals de seguretat, salubritat i ornament públic que determina l'article 9.1 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s'aprova el Text Refós de Llei del Sòl. A dia d'avui, l'Ajuntament d'Inca no ha resolt el recurs de reposició presentat per la Fundació Alzina; ni ha procedit a la incoació d'expedient sancionador contra la Fundació Alzina; ni ha dut a terme, amb càrrec als obligats, les obres i adopció de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Per tot això, per la rellevància de les Cases i davant la inactivitat de l’administració municipal,

DEMAN: Que el Consell de Mallorca actuï davant la degradació d’un bé patrimonial de gran interès com són el celler i les cases de Son Bordils a Inca, instant l’actuació municipal i, si cal, subrogant-se en les competències municipals per a la protecció de la legalitat, acudint als tribunals en demanda dels pronunciaments pertinents o en qualsevol altra mesura que consideri adient per preservar els valors patrimonials del bé catalogat. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Pla dĺestalvi econ˛mic

antonirodriguez | 22 Juliol, 2010 12:43

Benvolguts amics blocaires, el passat mes de juny varem presentar una moció per a debatre a l'ajuntament d'Inca sobre la urgencia que te l'administracio municipal d'establir un pla d'estalvi econòmic.

Aquesta moció va quedar damunt la taula davant la promesa del batlle de treballar conjuntament en aquest sentit.

El passat dia 2 de juliol varem presentar un llistat de propostes i de demanda d'informació per tal d'iniciar aquesta tasca.

L'equip de govern a dia d'avui, i passades 3 setmanes, encara no ens han presentat res que doni peu a creure en el compromís del nou batlle si no és un llistat de mesures elaborat per ells mateixos i de cara a 2011.

 No és el que nosaltres demanàvem i ens dóna la sensació que ens volen prendre el pel. Això no obstant varem tornar quedar a reunir-nos de cara a després de l'estiu per continuar fent feina.

La nostra sorpresa ha sorgit avui quan l'euip de govern d'Inca ha presentat a la premsa "les seves mesures" quan semblava que esperariem a arribar a un acord entre tots.

Així idò resulta que el seu pla d'estalvi està en retallar en EDUCACIÓ I CULTURA: 45790 €, o SERVEIS SOCIALS: 90000€. En canvi de les hores extres que fan alguns treballadors de la plantilla, hi passa per sobre quan en els primers 5 mesos de l'any s'han fet un total de 18994.25 hores o s'han cobrat 110457.98 €. i una sola persona ha cobrat 12962.78 € durant aquests 5 mesos en hores extres i ha contabilitzat 1565 hores. I de la reunió d'ahir es va poderpreveure que l'euip de govern d'Inca no te previst ni complir amb el seu pressupost de 2010 i ja fa comptes que presentarà els Extrajudicials de cada any.

Algú ho pot entendre?

Per si vos interessa us adjunt les preguntes i la informació que hem requerit:

- Llistat complet de la plantilla del personal laboral i funcionariat de l’ajuntament d’Inca.

- Justificació tècnica de les hores extra de l’any 2010 fetes per la plantilla de l’ajuntament.

- Informe tècnic sobre la legalitat de les mateixes.

- Llistat hores extra realitzades per la plantilla en el mes de juny.

- Justificació de l’extra cobrat pel responsable de Riscos Laborals a l’ajuntament d’Inca. Nòmina més extres, tasques a realitzar, titulació necessària per a desenvolupar-les i si està en possessió de la titulació necessària per a poder-la realitzar.

- Eliminació de les dedicacions parcials dels partits de l’oposició.

-Llistat complet de les despeses ocasionades pels telèfons que, a nom de la corporació, estan en mans de responsables polítics i tècnics de l’ajuntament.

- Cost mitjà d’un treballador laboral i d’un de funcionari de l’ajuntament (nòmina, seguretat social...)

- Graella on s’indiqui el cost dels càrrecs de confiança així com del tots els membres polítics de la corporació de l’últim any a partir de la dimissió de l’ex-batlle Pere Rotger (un any cap enrere) i previsió de despesa a partir de la dimissió de Pere Rotger (un any cap endavant).

- Convenis signats amb GESA.

- Cost total de les obres del Mercat Cobert i de quina manera es fa comptes pagar aquest cost i com es te previst recuperar la inversió.

- Demanem la creació de la central de compres així com un registre d’entrada de pressuposts i factures duit al dia per ordre d’entrada.

- Saber quina tasca s’està realitzant sobre la unificació dels contractes de neteja de les diferents dependències a càrrec de l’ajuntament d’Inca i en quin punt es troben els actuals vigents. Així com una còpia dels expedients en què es varen treure els mateixos a concurs públic.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

SOBRE LĺADJUDICACIË DEL FESTIVAL INCAMON

antonirodriguez | 21 Juliol, 2010 20:34

Benvolguts amics blocaires, si heu llegit la premsa d'avui haureu vist que des del nostre grup municipal hem denunciat certes actuacions del grup de govern d'Inca pel que fa a una contractació de l'ajuntament del concert de música independent titulat INCAMON. Al mateix temps hem presentat una sèrie de preguntes que esperam que ens siguin contestades en el temps que marca la llei. Per si és del vostre interés aquí teniu les preguntes que hem fet per escrit.

1.    Per quin motiu l’ajuntament d’Inca ha canviat d’organitzador del festival INCAMON? Estaven descontents amb les dues organitzacions anteriors o és per algun altre motiu?

2.    Per quin motiu es va fer una declaració d’urgència en el procediment administratiu ja que aquest és el tercer festival que es celebra i donat que els patrons d’Inca són sempre per les mateixes dates?

3.    Han mantingut algun tipus de negociacions prèvies amb l’empresa “Trui Espectacles” abans de concedir-li l’adjudicació provisional del tercer festival de música independent d’Inca?

4.    Com expliquen que el grup musical “SIDONIE” anunciés públicament que participaria al present al festival abans d’adjudicar-se el contracte a l’empresa TRUI la qual els representa?

5.    Quin ha estat el cost d’aquest festival en cada una de les seves celebracions?

6.    En alguna ocasió el regidor de festes ha manifestat que l’ajuntament adjudicaria el contracte a “Trui Espectacles” o a alguna altre empresa abans de resoldre la contractació del servei?

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PSM critica que Torres, sense encomanar-se a ning˙, vulgui reformar la plaša Mallorca que no ha estat inaugurada oficialment

antonirodriguez | 14 Juliol, 2010 08:17

Antoni Rodríguez: "L'equip de govern municipal no va reclamar responsabilitats en el seu moment a l'empresa constructora i ara haurem de pagar la reforma" 

Antoni Rodríguez, portaveu del grup municipal del Bloc per Inca i candidat del PSM a la batlia, critica que l'equip de govern municipal vulgui ara reformar la plaça Mallorca sense tenir en compte l'opinió dels veïnats, dels grups de l'oposició ni del Consell Municipal d'Urbanisme. En aquest sentit, el portaveu del Bloc per Inca afirma que "Rafel Torres comet els mateixos pecats urbanístics que Pere Rotger: aprofita de la majoria absoluta per tirar pel dret sense encomanar-se a ningú. Després som tots els ciutadans d'Inca els qui hem de pagar els errors, els excessos i la manca de planificació d'aquest equip de govern municipal". El dirigent nacionalista ha fet aquestes manifestacions després que l'equip de govern municipal hagi demanat a la conselleria de Comerç una subvenció de 142.000 euros per reformar dita plaça.
Antoni Rodríguez recorda que "a petició del grup municipal del Bloc per Inca, l'ajuntament va constituir un Consell Municipal d'Urbanisme precisament per canviar les maneres de fer de l'equip del PP en matèria urbanística. L'objectiu d'aquesta proposta era posar en marxa un nou model de gestió de l'urbanisme municipal que tengués en compte les opinions dels ciutadans, de les entitats i els agents del sector i dels diferents grups polítics. En el darrer tram del seu mandat, pareixia que Pere Rotger volia emmenar errors i fer un acostament a aquest nou model de gestió, més participada i transparent; però ara, amb el canvi de batlia, l'equip de govern municipal, i especialment l'àrea d'urbanisme, torna a prendre les decisions sense escoltar les aportacions que puguin fer des de la societat civil. És una llàstima".
Pel que fa a la plaça Mallorca, el portaveu nacionalista considera que "tot plegat és un cúmul de despropòsits". Així, Antoni Rodríguez explica que "fa anys que advertim dels desperfectes i les irregularitats de les obres i la gestió de la plaça Mallorca, però l'equip de govern del PP fa oïdes sordes a les nostres crítiques. Això no obstant, tot apunta que els regidors populars són ben conscients que no s'ha actuat correctament en aquest sentit, perquè ni tan sols s'han atrevit a inaugurar-la de manera oficial i això que aquest equip de govern municipal té molta carència a la foto i al protocol". A més, el portaveu nacionalista posa de manifest que "l'ajuntament d'Inca hauria d'haver reclamat en el seu dia responsabilitats i indemnitzacions a l'empresa constructora, però, com és habitual amb aquest equip de govern, al final qui paga els desperfectes són els ciutadans d'Inca".

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent