Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

DES DEL PSM D'INCA HEM DENUNCIAT L'ABOCAMENT DE FEMS A SANTA MAGDALENA

antonirodriguez | 28 Juliol, 2010 08:54

 

Davant les informacions rebudes per alguns veïnats del camí de Santa Magdalena  sobre l’existència d’abocaments il·legals en una cuneta d’aquest camí, ahir varem visitar aquest indret i varem poder constatar com efectivament aquell lloc es troba ple de fems diversos entre els quals s’hi pot veure un matalàs, una televisió, materials  pertanyents a un bar com per exemple tassons de plàstic, elements publicitaris de gelats, papereres i una bossa amb papers diversos.

Varem fer fotos i recolir algun d'aquest mateirals i avui matí ho hem aportat amb la denuncia que hem presentat davant la policia local d'Inca per si poguessin servir per a identificar l’autor o autors de l’abocament.

Al mateix temps hem demanat la intervenció urgent del serveis municipals perquè es retirin els fems abocats i que s’obri una investigació sobre els possibles autors d’aquest delicte ecològic i que, si és el cas, se’ls sancioni.

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL PSM DEMANA UNA INTERVENCIË URGENT DAVANT LA DEGRADACIË QUE PATEIX SON BORDILS

antonirodriguez | 27 Juliol, 2010 14:16

Avui hem fet una roda de premsa per a presentar la denuncia que el PSM ha fet davant el CIM demanant la seva intervenció urgent davant la degradació que pateix un be catalogat de la nostra ciutat com es Son Bordils, i de la falta de voluntat manifestada per part de l'ajuntament d'Inca de voler actuar. Per això mateix hem presentat un escrit on exposem que:

El dia 23 de maig de 2008, el senyor Antoni Alorda Vilarrubias, en representació de l'agrupació del PSM-Entesa Nacionalista del municipi d'Inca va donar entrada en el Registre General, amb número 14731, una sol·licitud d'actuació per part de la Direcció Insular de Patrimoni Històric en referència a la possessió de son Bordils del terme municipal d'Inca.

Arran d'aquesta denúncia, en data 29 de juliol de 2008, es va efectuar visita al lloc per la cap de la Secció d'Arquitectura i el tècnic de patrimoni etnològic acompanyats per un inspector de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.

El dia 5 d'agost de 2008, els tècnics de patrimoni varen emetre un informe, en el qual s'assenyala que "Tot i l'estat degradat del conjunt, no hi ha dubtes que encara resideixen els valors que fan d'aquest immoble mereixedor de protecció específica, tal i com ja la té al estar inclòs en el Catàleg municipal d'Inca, per això, tot i que sigui costós, entenem que s'ha de procurar la restauració de l'immoble".

El dia 20 d'octubre del 2008, la tècnica d'administració general de la Secció Jurídica i Administrativa de la Direcció Insular de Patrimoni Històric va emetre un informe jurídic, en el qual s'assenyala que

"D'acord amb l'art 29.2 e) de la Llei 20/2006, de 15 de setembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis gaudeixen de competència pròpia en matèria de protecció i conservació del patrimoni històric i cultural municipal així com per l'elaboració de plans especials de protecció i catàlegs. Per tant, l'Ajuntament d'Inca té autoritat per dur a terme les actuacions que consideri adequades per tal de conservar els elements patrimonials de seu municipi segons els termes fixats en la legislació estatl i autonòmica, art. 25e) de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. A més a més, l'Ajuntament no tan sols té competència dins la matèria sinó que aquesta preval en el cas de la distribució de les responsabilitats i competències administratives entre les diverses administracions locals en aplicació del principi de subsidiarietat, punt tercer de l'article 29 abans mencionat".

El dia 26 de novembre del 2008, el batle-president de l'Ajuntament d'Inca dictà el Decret 1051/2008, que en la seva part dispositiva diu:

1.- ORDENAR a la Fundació Alzina que, en el termini de dos mesos, procedeixi a dur a terme les obres necessàries de les cases de Son Bordils incloses en el Catàleg Municipal, situades al polígon 4, parcel·la 37, als efectes d'adoptar les mesures de conservació per complir amb les condicions legals de seguretat, salubritat i ornament públic que determina l'article 9.1 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s'aprova el Text Refós de Llei del Sòl".

2.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a l'entitat esmentada perquè durant un termini de 10 dies hàbils pugui formular les al·legacions que estimi convenients i presentar els documents o altres elements de judici que es trobin adients.

3.- ADVERTIR a la propietat que, en cas d'incompliment de l'ordenat, es procedirà a la incoacció d'expedient sancionador, i es duran a terme per la corporació Municipal, amb càrrec als obligats, les obres i adopció de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

4.- NOTIFICAR aquest Decret a l'entitat interessada amb indicació dels recursos procedents".

El dia 23 de desembre del 2008, amb registre d'entrada 15566, el senyor Baltasar Soler Serra, actuant en nom i representació de la Fundació Alzina, interposà recurs de reposició contra el decret de batlia 1051/2008 de data 26 de novembre de 2008, notificat el dia 27 del mateix mes, que conté una ordre d'execució d'obres relativa a les cases de son Bordils.

A dia d'avui, la Fundació Alzina encara no ha dut a terme les obres necessàries de les cases de son Bordils, incloses en el Catàleg Municipal, als efectes d'adoptar les mesures de conservació per complir amb les condicions legals de seguretat, salubritat i ornament públic que determina l'article 9.1 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s'aprova el Text Refós de Llei del Sòl. A dia d'avui, l'Ajuntament d'Inca no ha resolt el recurs de reposició presentat per la Fundació Alzina; ni ha procedit a la incoació d'expedient sancionador contra la Fundació Alzina; ni ha dut a terme, amb càrrec als obligats, les obres i adopció de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Per tot això, per la rellevància de les Cases i davant la inactivitat de l’administració municipal,

DEMAN: Que el Consell de Mallorca actuï davant la degradació d’un bé patrimonial de gran interès com són el celler i les cases de Son Bordils a Inca, instant l’actuació municipal i, si cal, subrogant-se en les competències municipals per a la protecció de la legalitat, acudint als tribunals en demanda dels pronunciaments pertinents o en qualsevol altra mesura que consideri adient per preservar els valors patrimonials del bé catalogat. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Pla dĺestalvi econ˛mic

antonirodriguez | 22 Juliol, 2010 12:43

Benvolguts amics blocaires, el passat mes de juny varem presentar una moció per a debatre a l'ajuntament d'Inca sobre la urgencia que te l'administracio municipal d'establir un pla d'estalvi econòmic.

Aquesta moció va quedar damunt la taula davant la promesa del batlle de treballar conjuntament en aquest sentit.

El passat dia 2 de juliol varem presentar un llistat de propostes i de demanda d'informació per tal d'iniciar aquesta tasca.

L'equip de govern a dia d'avui, i passades 3 setmanes, encara no ens han presentat res que doni peu a creure en el compromís del nou batlle si no és un llistat de mesures elaborat per ells mateixos i de cara a 2011.

 No és el que nosaltres demanàvem i ens dóna la sensació que ens volen prendre el pel. Això no obstant varem tornar quedar a reunir-nos de cara a després de l'estiu per continuar fent feina.

La nostra sorpresa ha sorgit avui quan l'euip de govern d'Inca ha presentat a la premsa "les seves mesures" quan semblava que esperariem a arribar a un acord entre tots.

Així idò resulta que el seu pla d'estalvi està en retallar en EDUCACIÓ I CULTURA: 45790 €, o SERVEIS SOCIALS: 90000€. En canvi de les hores extres que fan alguns treballadors de la plantilla, hi passa per sobre quan en els primers 5 mesos de l'any s'han fet un total de 18994.25 hores o s'han cobrat 110457.98 €. i una sola persona ha cobrat 12962.78 € durant aquests 5 mesos en hores extres i ha contabilitzat 1565 hores. I de la reunió d'ahir es va poderpreveure que l'euip de govern d'Inca no te previst ni complir amb el seu pressupost de 2010 i ja fa comptes que presentarà els Extrajudicials de cada any.

Algú ho pot entendre?

Per si vos interessa us adjunt les preguntes i la informació que hem requerit:

- Llistat complet de la plantilla del personal laboral i funcionariat de l’ajuntament d’Inca.

- Justificació tècnica de les hores extra de l’any 2010 fetes per la plantilla de l’ajuntament.

- Informe tècnic sobre la legalitat de les mateixes.

- Llistat hores extra realitzades per la plantilla en el mes de juny.

- Justificació de l’extra cobrat pel responsable de Riscos Laborals a l’ajuntament d’Inca. Nòmina més extres, tasques a realitzar, titulació necessària per a desenvolupar-les i si està en possessió de la titulació necessària per a poder-la realitzar.

- Eliminació de les dedicacions parcials dels partits de l’oposició.

-Llistat complet de les despeses ocasionades pels telèfons que, a nom de la corporació, estan en mans de responsables polítics i tècnics de l’ajuntament.

- Cost mitjà d’un treballador laboral i d’un de funcionari de l’ajuntament (nòmina, seguretat social...)

- Graella on s’indiqui el cost dels càrrecs de confiança així com del tots els membres polítics de la corporació de l’últim any a partir de la dimissió de l’ex-batlle Pere Rotger (un any cap enrere) i previsió de despesa a partir de la dimissió de Pere Rotger (un any cap endavant).

- Convenis signats amb GESA.

- Cost total de les obres del Mercat Cobert i de quina manera es fa comptes pagar aquest cost i com es te previst recuperar la inversió.

- Demanem la creació de la central de compres així com un registre d’entrada de pressuposts i factures duit al dia per ordre d’entrada.

- Saber quina tasca s’està realitzant sobre la unificació dels contractes de neteja de les diferents dependències a càrrec de l’ajuntament d’Inca i en quin punt es troben els actuals vigents. Així com una còpia dels expedients en què es varen treure els mateixos a concurs públic.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

SOBRE LĺADJUDICACIË DEL FESTIVAL INCAMON

antonirodriguez | 21 Juliol, 2010 20:34

Benvolguts amics blocaires, si heu llegit la premsa d'avui haureu vist que des del nostre grup municipal hem denunciat certes actuacions del grup de govern d'Inca pel que fa a una contractació de l'ajuntament del concert de música independent titulat INCAMON. Al mateix temps hem presentat una sèrie de preguntes que esperam que ens siguin contestades en el temps que marca la llei. Per si és del vostre interés aquí teniu les preguntes que hem fet per escrit.

1.    Per quin motiu l’ajuntament d’Inca ha canviat d’organitzador del festival INCAMON? Estaven descontents amb les dues organitzacions anteriors o és per algun altre motiu?

2.    Per quin motiu es va fer una declaració d’urgència en el procediment administratiu ja que aquest és el tercer festival que es celebra i donat que els patrons d’Inca són sempre per les mateixes dates?

3.    Han mantingut algun tipus de negociacions prèvies amb l’empresa “Trui Espectacles” abans de concedir-li l’adjudicació provisional del tercer festival de música independent d’Inca?

4.    Com expliquen que el grup musical “SIDONIE” anunciés públicament que participaria al present al festival abans d’adjudicar-se el contracte a l’empresa TRUI la qual els representa?

5.    Quin ha estat el cost d’aquest festival en cada una de les seves celebracions?

6.    En alguna ocasió el regidor de festes ha manifestat que l’ajuntament adjudicaria el contracte a “Trui Espectacles” o a alguna altre empresa abans de resoldre la contractació del servei?

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

El PSM critica que Torres, sense encomanar-se a ning˙, vulgui reformar la plaša Mallorca que no ha estat inaugurada oficialment

antonirodriguez | 14 Juliol, 2010 08:17

Antoni Rodríguez: "L'equip de govern municipal no va reclamar responsabilitats en el seu moment a l'empresa constructora i ara haurem de pagar la reforma" 

Antoni Rodríguez, portaveu del grup municipal del Bloc per Inca i candidat del PSM a la batlia, critica que l'equip de govern municipal vulgui ara reformar la plaça Mallorca sense tenir en compte l'opinió dels veïnats, dels grups de l'oposició ni del Consell Municipal d'Urbanisme. En aquest sentit, el portaveu del Bloc per Inca afirma que "Rafel Torres comet els mateixos pecats urbanístics que Pere Rotger: aprofita de la majoria absoluta per tirar pel dret sense encomanar-se a ningú. Després som tots els ciutadans d'Inca els qui hem de pagar els errors, els excessos i la manca de planificació d'aquest equip de govern municipal". El dirigent nacionalista ha fet aquestes manifestacions després que l'equip de govern municipal hagi demanat a la conselleria de Comerç una subvenció de 142.000 euros per reformar dita plaça.
Antoni Rodríguez recorda que "a petició del grup municipal del Bloc per Inca, l'ajuntament va constituir un Consell Municipal d'Urbanisme precisament per canviar les maneres de fer de l'equip del PP en matèria urbanística. L'objectiu d'aquesta proposta era posar en marxa un nou model de gestió de l'urbanisme municipal que tengués en compte les opinions dels ciutadans, de les entitats i els agents del sector i dels diferents grups polítics. En el darrer tram del seu mandat, pareixia que Pere Rotger volia emmenar errors i fer un acostament a aquest nou model de gestió, més participada i transparent; però ara, amb el canvi de batlia, l'equip de govern municipal, i especialment l'àrea d'urbanisme, torna a prendre les decisions sense escoltar les aportacions que puguin fer des de la societat civil. És una llàstima".
Pel que fa a la plaça Mallorca, el portaveu nacionalista considera que "tot plegat és un cúmul de despropòsits". Així, Antoni Rodríguez explica que "fa anys que advertim dels desperfectes i les irregularitats de les obres i la gestió de la plaça Mallorca, però l'equip de govern del PP fa oïdes sordes a les nostres crítiques. Això no obstant, tot apunta que els regidors populars són ben conscients que no s'ha actuat correctament en aquest sentit, perquè ni tan sols s'han atrevit a inaugurar-la de manera oficial i això que aquest equip de govern municipal té molta carència a la foto i al protocol". A més, el portaveu nacionalista posa de manifest que "l'ajuntament d'Inca hauria d'haver reclamat en el seu dia responsabilitats i indemnitzacions a l'empresa constructora, però, com és habitual amb aquest equip de govern, al final qui paga els desperfectes són els ciutadans d'Inca".

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PER INCA PRESENTA UNA MOCIO SOBRE L'ADOPCIË URGENT D'UNA S╚RIE DE MESURES EXTRAORDINARIES D'AUSTERITAT

antonirodriguez | 21 Juny, 2010 13:02

La situació de greu crisi econòmica en la qual ens trobam, i que afecta especialment a Inca amb una gran quantitat de persones en situació d’atur, fa necessària la decisió d’adoptar mesures extraordinàries per reduir la despesa econòmica de l’Ajuntament.

L’actual composició de càrrecs de confiança i les assignacions que es reben per part dels regidors que contempla el pressupost municipal, a la plantilla de personal, no s’adapta a la situació de crisi econòmica que pateixen els ciutadans d’Inca, que veuen que amb els seus imposts es paguen unes quantitats més altes  que en altres èpoques de creixement econòmic a càrrecs de confiança i com a assignacions a diferents regidors.

A més, els ciutadans demanem que les administracions realitzin polítiques de contenció de la despesa pública.

Com a primer pas abans de reduir d’altres partides és la reducció dels alts càrrecs actuals així com l’assignació d’una manera racional i proporcional dels sous de diferents regidors i dels grups municipals en proporció a la situació d’austeritat que requereixen el moments actuals.

Es evident també que l’ajuntament d’Inca, de cara a reduir despesa pública ha de realitzar accions encaminades a l’optimització dels recursos públics, reduint a l’hora el màxim les despeses produïdes per aquests serveis.

Davant aquesta situació, es necessari, revisar, estudiar i sobretot adequar certes polítiques d’aquest Ajuntament per tal d’aconseguir una situació, uns conceptes i unes quantitats més adients a aquests difícils moments.

De la mateixa manera les partides destinades a publicitat, propaganda i protocol en les diferents àrees del consistori suposen un cost considerable, i  en molt de casos són destinades a accions que no suposen cap benefici per a la ciutadania. Per aquest motiu, s’haurien de reduir aquestes actuacions.

En la política d’austeritat que s’ha d’observar en el moment actual, s’ha de contemplar la contenció de les despeses generals, i en el cas que ens ocupa els generats per la utilització de la  telefonia mòbil, tant per part de l’equip de govern com per als càrrecs de confiança.

Des del Bloc per Inca entenen que l’ús indiscriminat del telèfon mòbil genera un volum de despesa que ha de ser limitat.

Cal també una reducció amb les assignacions de producció i una disminució dels treballs extraordinàris realitzats pel personal les quals excedeixen en desmesura ell límits legals,i segons reconeixen els serveis tècnics de l’ajuntament en el seu informe mensual

De la mateixa manera hem pogut observar com en aquests últims temps han vist la llum pública alguns elements la viabilitats dels quals esta en entredit.

Així ha succeït amb la partida pressupostària destinada als denominats Estudis, treballs i assistències tècniques exteriors.

Ates que la voluntat del consistori amb la presa de mesures per evitar el dèficit públic acumulat ha de ser la disminució del deute municipal generat durant els últims anys.

Per tot això l’Ajuntament d’Inca pren en consideració el següents:

 ACORDS

Primer.- L’ajuntament d’Inca reduirà els càrrecs de lliure designació de l’Ajuntament i Organismes Autònoms en un 25 %, en concret eliminarà els càrrecs de Cap de Protocol i el de Coordinador de l’àrea Serveis així com les dedicacions parcials dels grups de l’oposició.

Segon.- L’ajuntament d’Inca reduirà la despesa de publicitat, propaganda i protocol en totes les àrees municipals incloent els organismes autònoms.

Tercer.- L’Ajuntament d’Inca racionalitzarà els treballs i els horaris dels treballadors i complirà estrictament el que marca la llei pel que fa a les hores extraordinàries.

Quart- L’ajuntament d’Inca estudiarà i posarà en practica  la generalització de l’ús dels instruments que per aquesta finalitat d’estalvi econòmic proporciona Internet i similars i l’establiment d’una quota mensual de consum per a cada telèfon.

Cinquè.- L’Ajuntament d’Inca reduirà la partida relativa als denominats Estudis, treballs i assistències tècniques exteriors a aquells casos estrictament necessaris per al bon funcionament de la corporació.

Sisè.- L’ajuntament d’Inca destinarà la reducció de la despesa per a l’aplicació del pla d’austeritat, principalment a la disminució del dèficit general per la caiguda dels ingressos tributaris i l’augment de l’endeutament municipal

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PER INCA URGEIX UNA REUNIO DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

antonirodriguez | 21 Juny, 2010 12:56

Avui hem entrat una petició per rigistre de l'ajuntament en que recordavem al nou batlle Rafel Torres que en el darrer plenari de l’ajuntament d’Inca es va acordar celebrar una junta de portaveus urgent per a parlar de diferents temes municipals pendents de resoldre i amb la finalitat de què abans que es celebri el proper plenari haver pogut debatre els seguents punts:

 
  1. Proposta de reducció de les assignacions dels grups municipals així com la reducció de la partida econòmica destinada a òrgans de govern.
  2. Mesures urgents per a pal·liar la crisi econòmica a l’ajuntament d’Inca.
  3. Propostes per a la dedicació dels doblers recuperats amb el judici a la Sra. Blanca Iglesias i que segons es va aprovar per plenari es dedicarien a l’àrea de Serveis Socials.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

EL BLOC PROPOSA A RAFEL TORRES TRACTAR LA REDUCCIO DE C└RRECS I DESPESA ABANS DĺANOMENAR EL NOU GOVERN

antonirodriguez | 18 Juny, 2010 13:46

Els nacionalistes recorden al nou batle que el Ple va acordar per unanimitat fer una junta de portaveus per tractar la reducció de càrrecs de confiança i les assignacions dels regidors

El grup municipal del Bloc per Inca demana al nou batle d’Inca, Rafel Torres, que convoqui una reunió de portaveus municipals per tractar la reducció de càrrecs de confiança i la rebaixa de les assignacions dels regidors.

En aquest sentit, el portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Inca, Antoni Rodríguez, explica que “el passat ple municipal va acordar per unanimitat la celebració d’aquesta reunió. Ara que s’ha produït el canvi de batlia a l’Ajuntament d’Inca, i abans que s’anomeni un nou equip de govern municipal, seria convenient tractar aquesta qüestió d’acord amb les premisses que s’acordaren al ple”.

Antoni Rodríguez recorda que “des del Bloc proposarem una reunió de portaveus perquè consideram que un tema com aquest requereix ésser tractat per tots els grups municipals i intentar arribar a un acord amb seriositat, criteri i deixant de banda actituds demagògiques”.

En aquest sentit, el portaveu del Bloc no entén postures com les del grup municipals del PSOE que cada dia fan una proposta distinta. Així, des del Bloc posen de manifest que “al passat ple, el PSOE va proposar una reducció del 10% dels sous dels regidors, que ells mateixos reduïren després al 5%. Ara proposen una reducció del 50% dels càrrecs. Demà potser una altra proposta. Seria més encertat fer una reunió seriosa i deixar de llençar propostes distintes cada dia”. 

Per altra banda, el Bloc considera que la reducció de càrrecs de confiança i la rebaixa de les assignacions dels regidors és una mesura exemplificant però insuficient. En aquest sentit, Antoni Rodríguez anuncia que el Bloc proposarà al proper ple una sèrie de mesures d’estalvi econòmic per a la seva discussió.

Antoni Rodríguez espera que, com a mínim, tendrà el suport del Partit Popular, donat que és aquest partit ha presentat aquestes mesures a altres institucions. “Només demanam al PP que sigui coherent i que apliqui a Inca les propostes que fa a altres ajuntaments i institucions”.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

POLIGON INDUSTRIAL DĺINCA, EL NOSTRE GRUP MANIFESTA EL SEU PARER

antonirodriguez | 16 Juny, 2010 12:59

Tot i estar convidats a ser presents a la roda de premsa per avui matí convocada pel PP per parlar sobre el tema del Poligon Industrial no hi em acudit per què segons el nostre parer i així com s’han succeït els fets, l'únic interés de Pere Rotger era el de pretendre que li fessem de comparsa.

Amb les declaracions fetes a la premsa ahir mateix per Part de Pere Rotger avançant-se sobre el tema que havia de tenir lloc avui no va fer altre cosa que pretendre tenir tot el protagonisme en una història que llevat del seu final, presenta molts clarobscurs.

Des del Bloc per Inca volem manifestar que si és per Inca ens trobaran sempre, si és per fer de comparsa de l'equip de govern no hi serem mai.

Des del PSM  volem recordar que el PLA GENERAL d’Inca es veu afectat per un PLA ESPECIAL sobre la FAÇANA D’INCA amb una ART (Area reconversió territorial) i això afectava directament l’aprovació d’aquest polígon.

En la seva elaboració, el PLA TERITORIAL de Mallorca obligà a que tots els planejaments urbanístics s’havien d’adaptar al Plantejament General i marcà una sèrie de Àrees de Reconversió Territorial. Quan es va aprovar a l’any 2004 governava Mallorca una coalició UM-PP. Pere Rotger era el president del PP de Mallorca.

Abans de que es posessin en marxa aquestes àrees l’ajuntament d’Inca va intentar aprovar el seu PGOU per què no es ves afectat pel  PLA TERRITORIAL I no els fos aplicat. Cosa que al final no va ser possible.

Posteriorment la majoria municipal a l’ajuntament d’Inca intentà aprovar el PLA GENERAL per silenci administratiu. El Consell Insular posà un plet i l’ajuntament el va perdre.

Durant tot aquest temps el PP  ha intentat tramitar conjuntament el PLA GENERAL I EL PLA ESTPECIAL  afectat per aquesta ART i d’aquí que el CONSELL  li hagi posat tants d’emperons, per què aquesta adaptació no complia allò que li pertoca, per què l’equip de govern del PP no fa ni ha fet el que toca. S’han perdut anys en la seva tramitació donant-se la culpa els uns als altres però és que aquí només hi ha una solució que no és altre que complir la llei i aquest equip de govern en matèria d’urbanisme està massa avesat a fer el que li sembla i després els inquers som els que en patim les conseqüències.

Amb la seva caparrudessa durant tots aquests anys Rotger i Seguí no han estat capaços de desencallar un tema tan important per a la ciutat d’Inca i que tanta falta ha fet. Ara la crisi ha aturat projectes que ja s’haurien pogut implantar fa temps. Tot i que estem totalment d’acord que  es imprescindible tenir unes bases de desenvolupament industrial que facin possible l’arrelament de noves industries a la nostra ciutat i el desenvolupament de les ja existents.

Ara el Parlament ha LLEVAT L’OBLIGACIÓ DE QUE EL PGOU S’ADAPTI AL PLA TERRITORIAL I AIXÒ PERMET EL DESENVOLUPAMENT DEL POLIGON quan està a punt d’aprovar-se el PGOU, sols falta l’aprovació del catàleg, per cert un catàleg que ha estat un mes dins l'àrea d'Urbanisme abans d’enviar-se al Consell, Rotger ha pretès anar per una drecera quan és a punt d’arribar el final del  camí, tot per què s’aprovi abans d’anar-se’n del càrrec de batlle.

Un darrer apunt per a posar damunt la taula: la Llei de Comerç, recentment aprovada després que així ho marqués la Directiva Europea de Comerç, no permet usos comercials en polígons, només industrials. Al nostre entendre, tot un problema pel tipus de Polígon i els seus usos que pretén el PP d’Inca.

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

AIGUA NO POTABLE A REIS CATOLICS

antonirodriguez | 03 Juny, 2010 22:32

Benvolguts amics blogaires, tal i com podeu llegir al títol d'aquest article, resulta que l'aigua que sortia fins a dia d'avui d'aquestes fonts era aigua no potable.

Aquests dies uns treballadors han estat realitzant feines aixecant el paviment per fer les conexions tal i com toca, a les canonades de l'aigua potable, ja que fins avui ho feien a l'aigua de reg que es treu del pou situat allà a la vora.

Tot i que les excuses són unes altres, resulta i ho sabem de "molt bona font", que l'aigua que ha sortit fins avui era aigua de reg no potable.

Com pot ser tanta incompetència? Evidentment a la propera reunió d'urbanisme de dilluns que ve demanarem explicacions i si no ens satisfan, al proper plenari demanarem responsabilitats tècniques i polítiques.

Vaja manera de començar del nou batlle que serà, si el temps no ho impedeix, en Rafel Torres.

 

 

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (5). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent