Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

EL BLOC DEMANARA UN ROCÒDROM AL MATEU CANYELLES

antonirodriguez | 27 Abril, 2010 13:10

Davant la creixent demanda entre els joves d'un rocòdrom per a la pràctica esportiva de l'escalada, des del grup municipal del BLOC PER INCA (PSM/Alternativa) presentarem una moció al proper ple de l'ajuntament demanant que s'inclogui la seva construcció en la remodelació que preten fer properament al poliesportiu Mateu Canyelles.

Per al vostre coneixement aquí teniu una còpia de la moció:

 Assumpte: Sobre la reforma del poliesportiu Mateu Canyelles i el Pla E 2010

D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears, el grup municipal del Bloc per Inca (PSM-Alternativa) proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i aprovació de la següent:

MOCIÓ

EL Govern Central ha posat en marxa per a l'any 2010 i per segon any consecutiu un nou Fons Estatal d'Inversió Local, conegut com a  Pla E.

Després de la crisi econòmica en que es troba la nostra societat és cert que les obres del Pla E han servit per minvar l'atur en un sector molt específic com ara el sector de la construcció però, sense cap dubte, ha creat moltíssim problemes a altres sectors d'Inca i molt especialment al sector comercial.

És per aquest motiu que durant el passat plenari del mes d’octubre de 2009 des del grup municipal del BLOC per Inca (PSM- Alternativa) varem demanar que, de cara a una bona planificació de les obres, abans de decidir res al respecte es consultés els projectes al Consell Municipal d'Urbanisme per què aquest pogués fer les seves aportacions.

És evident que hi ha projectes que no impliquen haver d'aixecar més carrers i ja llavors ja ens decantàvem perquè aquesta havia de ser una prioritat per al 2010: no trencar el difícil equilibri que s’està duent a terme en el sector del petit comerç urbà a Inca.

Per això també proposàrem la remodelació, entre d’altres, de les instal·lacions esportives del Mateu Canyelles i ara, sense que en cap cas se’n hagi fet menció per part de l’equip de govern, aquest projecte veurà la llum segon sembla ens han notificat fa poc a la darrera reunió de l’IMAF.

Així i tot però ens hauria agradat poder consensuar el projecte i les condicions de licitació del mateix per poder aportar el nostre gra d’arena. Un gra d’arena que va encaminat a donar cabuda a una aspiració de molta part del jovent d’Inca afeccionada a la pràctica de l’escalada en diferents modalitats i que fins ara s’han de desplaçar fora d’Inca per a poder-ho practicar.

Així la construcció d’un rocòdrom per a l’escalada tant des de la vessant esportiva com la lúdica posaria fi a aquesta aspiració i el jovent veuria com es realitza la seva legítima petició.

Degut a que això no ha estat possible fins aquí és per això que el nostre grup municipal presenta a aprovació del ple els següents:

ACORDS:

Primer: L’ajuntament d’Inca es compromet a incloure la construcció d’un rocòdrom en l’actual remodelació del pavelló Mateu Canyelles.

Segon: L’ajuntament d’Inca es compromet a licitar el projecte i que en les seves bases es premiï les millores al projecte a aportar per part de les diferents empreses en lloc de la rebaixa econòmica que es venia fent fins ara i que al final no ha servit per què realment es donés els diferents projectes de 2009 a les empreses que havien presentat l’oferta econòmica més baixa.

 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

AJUNTAMENT D'INCA; XAPUSSES SA

antonirodriguez | 26 Abril, 2010 15:14

Des de fa setmanes el carrer dedicat a Sor Francinaina és per inaugurar i està pendent que l'equip de govern d'Inca trobi un dia adequat per a fer-ho. En canvi aquest vial que uneix el carrer General Luque s'acaba d'obrir amb les condcions que veis.

Els que tenim una certa edat ens recordem d'un TBO que s'editava un temps i que es titulava “Pepe Gotera i Otilio, chapuzas a domicilio” on es destacaven dos personatges per les xapusses fetes en lloc de la feina ben feta.

De la mateixa manera podem intitular a l’actual majoria de l’ajuntament d’Inca: “PP d’Inca xapusses a domicili”, just que les seves xapusses les pagam  entre tots.

El carrer General Luque amb el polígon a l’alçada del carrer Perez Galdós s’acaba d’obrir de la manera com figura a les fotos. Pintura rosa a un pal de llum per què els conductors que hagin de donar la volta el vegin, sense dotació de serveis i un carrer de terra  més digne d’una carrera del París-Dakar que d’un carrer d’Inca. No tenen consol.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

AL·LEGACIONS AL CATALEG DE PATRIMONI D'INCA

antonirodriguez | 25 Abril, 2010 17:16

Des del grup municipal del Bloc per Inca hem presentat una sèrie d'al·legacions al catàleg d'elements patrimonials que recentment s'ha elaborat i s'ha presentat a expossició pública perquè es presentessin al·legacions. Per tot això i gràcies a una feina prèvia realitzada amb gent entesa en la matèria, a qui volem agraïr moltíssim la seva col·laboració amb nosaltres, hem presentat aquestes vint-i-una al·legacions i hem demanat que es modifiqui Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del Pla d'Ordenació Urbana d'Inca d'acord amb les al·legacions presentades i que són les següents:  

PRIMERA.- Que s'inclogui a totes i cadascuna de les fitxes individualitzades per a cada un dels element el corresponent plànol de situació, d'acord amb l'apartat 1.c. de la norma 47 del Pla Territorial de Mallorca referent als catàlegs d'elements on diu que "s'elaborarà una fitxa individualitzada per a cada element, la qual, com a mínim, ha de contenir les dades següents: 1) Identificació espaial: municipi, població, localització i plànol de situació".

SEGONA.- Que s'elabori un plànol general del terme municipal d'Inca on s'indiqui la ubicació de tots els elements catalogats, d'acord amb l'apartat 2 de la Norma 47 del Pla Territorial de Mallorca que diu que "la ubicació dels elements catalogats serà indicada en els plànols generals d'informació del planejament municipal".

TERCERA.- Que s'indiqui a la memòria del Catàleg els canvis que s'han produït respecte al grau de protecció de cada un dels elements i que s'inclogui a cada fitxa individualitzada dels elements afectats un informe que justifiqui els canvis realitzats respecte al grau de protecció dels mateixos, sobretot en aquells casos en els quals s'ha rebaixat el grau de protecció com, per exemple, Tirasset Vell o Son Alegre.

QUARTA.- Que s'especifiqui i es delimiti clarament en cada cas quins elements són objecte de protecció. A tall d'exemple, val a dir que, en el cas de l'arquitectura civil en sòl rústic (possessions), no queda gens clar si només es protegeixen les cases o si també s'inclou dins la protecció els jardins, l'entorn i d'altres elements que formen part del conjunt arquitectònic.

CINQUENA.- Que l'apartat dedicat a l'escultura monumental, religiosa i heràldica no inclou els escuts d'algunes possessions, com l'escut de la família Catlar situat a la façana de la possessió de Son Catlar-Can Roca, que d'acord amb el Decret 571/1963, de 14 de març, sobre protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars d'interès historicoartístic, i la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de Patrimoni Històric Espanyol, són Bens d'Interès Cultural (BIC).

SISENA.- Que el Catàleg no inclou el tram existent en el terme municipal d'Inca del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger, que ha estat declarat en el seu conjunt com a Bé d'Interès Cultural (BIC), amb categoria de monument, pel Ple del Consell de Mallorca, amb data de 08/04/2010.

SETENA.- Que a la fitxa F022, referent al Molí d'aigua de sa Torrentera, diu: "Protecció existent: declarat BIC, amb categoria de Monument, del sistema hidràulic de les síquies dels molins de Selva, Inca i Búger, amb data de 15/09/2008, per la Comissió Insular d'Ordenació del territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (BOIB núm. 153, amb data de 30/10/2008)" i que aquesta dada correspon realment a la data d'incoació de l'expedient, donat que la declaració com a BIC del sistema hidràulic es va dur a terme pel Ple del Consell de Mallorca, amb data de 08/04/2010 i, que en el moment de redactar aquesta al·legació, no tenim constància que hagi estat publicada en el BOIB.

VUITENA.- Que l'apartat dedicat als béns d'interès paisatgístics no inclou el tram de la Ruta Artà-Lluc que discorre dins el terme municipal d'Inca i que s’inclou dins de la normativa de Pla Territorial de Mallorca mitjançant la Norma 50. Rutes d’Interès paisatgístic (ED).

NOVENA.- D'acord amb l'apartat 2 de la Norma 48 del Pla territorial de Mallorca "les àrees paisatgístiques formades per grups de marjades també hauran de ser incloses en l'esmentat catàleg municipal". En aquest sentit, s'inclou el conjunt marjat del Puig de Santa Magdalena i els marges del Serral dels Molins, però trobam a faltar una localització exhaustiva de totes les zones de marjades.

DESENA.- L'apartat sobre Béns d'interès industrial inclou l'edifici d'Obres Públiques situat a la carretera de Lluc, però hi manca l'edifici d'Obres Públiques situat a la carretera de Llubí.

ONZENA.- Es proposa el canvi de nomenclatura del "Casal de Cultura" pel de "Es pes des Bessó" i que sigui considerat arquitectura civil i no militar.

DOTZENA.- Que s'inclogui a l'apartat  de xarxa viària i obres d'enginyeria el pont del tren de General Luque.

TRETZENA.- Que s'inclogui a l'apartat d'arquitectura religiosa l'Església de Crist rei.

CATORZENA.- Que manquen les fitxes A001 i D021.

QUINZENA.- Que a la fitxa D008, referent a la zona de porticades de la plaça de Santa Maria la Major, s'hauria de fer alguna referència a les noves porticades.

SETZENA.- Que a la fitxa D009, referent a l'antic Hotel Domingo, s'hauria d'incloure l'empedrat de la voravia.

DISSETENA.- Que caldria aclarir la toponímia correcte de la fitxa D078, que al nostre entendre és "Mont-Roig". Així mateix, cal rectificar la redacció de l'apartat d'observacions d'aquesta fitxa atès que diu que el control arqueològic l'han de fer "fenicis especialitzats".

DIVUITENA.- Que s'inclogui el conjunt de Sa Pota del Rei a l'apartat de Béns d'Interès Ambiental.

DINOVENA.- Que s'inclogui com a Bé Etnològic la fita indicadora de pedra situada a la plaça Mallorca, a la cantonada entre l'avinguda d'Alcúdia i el carrer d'Artà.

VINTENA.- Que s'incloguin al catàleg les parets de pedra de tancament de l'avinguda dels Reis Catòlics.

VINT-I-UNENA.- Que s'incloguin al catàleg les parets de pedra de tancament i carregador de la plaça des Bestiar.

 

Categoria: General. Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

EL BLOC DENUNCIA ELS 1’53 MILIONS D’€ MALBARATATS PER L’AJUNTAMENT D’INCA EN EXTRAJUDICIALS PER A 2009.

antonirodriguez | 23 Abril, 2010 13:19

La formació nacionalista qualifica d’escandalosa la xifra presentada pel PP així com la situació econòmica que pateix l’ajuntament.

Des del grup municipal del Bloc per Inca volem denunciar la xifra de 1’53 milions d’euros que l’equip de govern del PP d’Inca ens ha presentat a la darrera comissió d’hisenda per a la seva aprovació en el plenari d’abril.

En una època en que els ciutadans de la nostra Comunitat en general i de la nostra ciutat en particular ho estan passat molts d’ells malament per a arribar a final de més escarrufa veure com l’administració municipal, la més propera al ciutadà, malbarata aquesta quantitat econòmica per una manca de control financera que es manifesta any rere any en les xifres econòmiques tant pel que fa al pressupost com al desviament del mateix amb la presentació de les factures que han quedat sense partida per mor d’un mala planificació del PP municipal. 

No s’explica d’altra manera que dins els extrajudicials de 2009 encara hi poguem trobar factures sense pagar a proveïdors de l’any 2008.

Basta recordar que durant els darrers 4 anys la quantitat total en factures extrajudicials puja més de 7 milions d’euros, si a això hi afegim la gran quantitat de doblers gastats en extres a les obres realitzades en aquest temps aquesta quantitat es dispara fins als 12 milions, amb un deute galopant que sobrepassa els 20 milions i un pla financer que haurà de ser re elaborat perquè l’equip de govern popular ha estat incapaç d’ajustar-se al pressupost que anualment se li assigna, fa que tot plegat clami al cel i fa que per part nostra reclamem a Pere Rotger un gir de 180 º en matèria financera.

També cal recordar que ja durant el 2009 des del Bloc per Inca presentarem una moció conjunta amb els altres grups de l’oposició en que plantejàvem a l’equip de govern del PP la possibilitat, a través de la Sindicatura de Comptes, de realitzar una Auditoria externa que fiscalitzés les factures extrajudials aprovades per ple a l’ajuntament d’Inca durant els 4 anys darrers, les modificacions del crèdit del pressupost de l’ajuntament d’Inca, de la fiscalització dels contractes, de l’anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni de l’Ajuntament d’Inca i dels serveis prestats així com l’examen, comprovació i fiscalització dels comptes i documents relatius als ajuts de contingut econòmic concedits.

El PP d’Inca s’hi negà en rodó i hi va votar en contra.

Any rere any ens veiem obligats a manifestar-nos en el mateix sentit: que aquesta repetició viciada d’una certa manera de fer política no és la més adequada i això diu molt sobre les formes del PP pel que fa a la falta de  planificació del pressupost, maquillant l’augment de despeses ordinàries i la manca de control a l’hora d’autoritzar el pagament d’algunes factures. Com a solució a tot aquest desgavell, creiem que només queda exercir un major control, evitant les factures supèrflues, planificant les inversions i realitzant un pressupost ajustat a la realitat.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

LA SEGURETAT DELS VIANANTS PER DAVANT DE TOT

antonirodriguez | 15 Abril, 2010 16:42

Des de fa mesos el nostre grup municipal ve demanant que es pinti un pas de vianants a la rodona situada entre la carretera d'Alcúdia i l'ananda cap a Manacor. Es evident, segons mostren les imatges, del perill que significa per als vianants el que l'ajuntament a dia d'avui no ho hagi duit endavant aquesta iniciativa.

Com es pot veure a les imatges aquest és un pas molt utilitzat per la gent per poder anar d'una banda a l'altre de la carretera en una zona urbana i l'ajuntament encara no ha reaccionat.

Què esperen, què hi hagi un accident?

 (Segueix)

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L’ajuntament d’Inca té dificultats per aconseguir uns crèdits bancaris de 3 milions d'euros El BLOC aconsella a Pere Rotger que demani assessorament a Jaume Matas

antonirodriguez | 13 Abril, 2010 23:22

Segons ha pogut saber el grup municipal del BLOC, l'ajuntament d'Inca té dificultats per aconseguir uns crèdits bancaris per valor de 3.600.000 euros així com un servei de confirming per 2 milions d'euros.

Antoni Rodríguez, portaveu del Bloc a l'ajuntament d'Inca, explica que "l'ajuntament d'Inca ha sol·licitat a diverses entitats bancàries un crèdit de 2.300.000 euros per finançar la seva part de les obres de rehabilitació del Teatre Principal d'Inca. Per la informació que tenim, de les 7 entitats a les quals s'ha fet la petició, només una ha acceptat la sol·licitud de l'ajuntament d'Inca i ho ha fet de manera parcial, donat que no cobreix tota la quantia demandada ni accepta els terminis que proposa l'ajuntament".

El portaveu municipal del Bloc per Inca posa de manifest que "l'ajuntament d'Inca també ha sol·licitat un altre crèdit bancari per valor de 1.300.000 euros per despeses diverses i un servei de confirming per valor de 2.000.000 d'euros per pagar proveïdors. En aquests dos casos, l'ajuntament  també ha obtengut una resposta negativa per part de les entitats bancàries".

Davant aquesta situació, Antoni Rodríguez manifesta amb ironia que "vistes les dificultats que té l'ajuntament d'Inca per obtenir crèdits bancaris, potser seria convenient que Pere Rotger demanàs assessorament a Jaume Matas. Pel que hem pogut comprovar aquests dies, l'expresident no ha tengut cap problema a l'hora d'aconseguir 3 milions d'euros d'una entitat bancaria. Estic convençut que Jaume Matas no tendrà cap inconvenient en explicar-li al seu amic Pere Rotger com ha pogut aconseguir aquest tracte amb el Banco de Valencia".   Des d'una perspectiva més de fons, Antoni Rodríguez considera que s'ha fer una reflexió profunda i prendre mesures respecte a la situació econòmica de l'ajuntament d'Inca. En aquest sentit, el portaveu municipal del Bloc afirma que "és evident que hi ha un mal finançament de les corporacions locals que s'ha de resoldre, però també és ben cert que, en el cas d'Inca, hi ha una manca absoluta de control de la despesa per part de l'equip de govern de Pere Rotger. Aquesta situació no pot continuar així perquè col·lapsarà la capacitat d'actuació del propi ajuntament. Aquest equip de govern ha actuat així durant 15 anys i és poc probable que ara canviï de manera d'actuar, així les coses, la solució més plausible és canviar l'equip de govern." 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PERE ROTGER HA VOTAT EN CONTRA DE LA MOCIO DEL BLOC PER INCA A FAVOR DE LA UNITAT I LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA

antonirodriguez | 26 Març, 2010 19:03

El grup municipal del BLOC a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració del PLE la següent 

 
MOCIÓ
 

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix, al seu article 4 que “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial”. El nostre text legal bàsic no deixa lloc a dubtes ni sobre la denominació ni sobre la unitat de la nostra llengua. Aquest ha estat el punt de partida d’una política lingüística de normalització que ha permès avanços en l’ús dels català a diferents àmbits i que encara té moltes passes a fer per endavant.

Malgrat el consens polític que, entorn d’aquesta qüestió, ha presidit la nostra vida política al llarg de tota l’etapa autonòmica, no han deixat d’alçar-se veus que qüestionen la unitat de la llengua catalana. En contra del criteri unànime de tota la comunitat científica, hi ha veus que insisteixen a qüestionar que la llengua que es parla a les Illes Balears sigui el català.

La defensa de totes les varietats amb què es parla el català a les Illes Balears no es pot contraposar a la de la unitat de la llengua. Al contrari, la vitalitat de totes les modalitats resultarà beneficiada de la vitalitat de la llengua en el seu conjunt. Una llengua viva i forta és una llengua en què tots els registres, des dels més informals als més formals, tenen el seu lloc.

El fet de pertànyer a un domini lingüístic que també inclou altres territoris (Principat de Catalunya, País Valencià, i d’altres a Aragó, França i Itàlia) mereix un reconeixement institucional, necessari per a la vitalitat de la llengua i l’avanç en la seva utilització. Enfront de les veus que qüestionen els fets incontrovertibles de la unitat i la denominació de la llengua catalana, resulta del tot convenient que les institucions refermin, davant la ciutadania, aquesta unitat i aquesta denominació.

 

Per tot això, el Ple adopta els següents 

ACORDS

1. L'Ajuntament d'Inca referma que la llengua pròpia de les Illes Balears és el català.

 

2. L'Ajuntament d'Inca referma que la vitalitat i unitat de la llengua és la condició necessària per a l’adequada preservació de totes les seves varietats i registres.

 

3. L'Ajuntament d'Inca insta totes les institucions de les Illes Balears a fer de la unitat de la llengua catalana el punt de partida inqüestionable de la política lingüística. 

 

Categoria: General. Comentaris: (1). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El BLOC considera inacceptable que Rotger vulgui aplicar a Inca la política de substitució lingüística de Carlos Delgado

antonirodriguez | 23 Març, 2010 17:15

El BLOC per Inca considera inacceptable el canvi sobtat en la política lingüística que ha dut a terme fins ara l'Ajuntament d'Inca. En aquest sentit, Antoni Rodríguez, portaveu del Bloc a l'Ajuntament d'Inca posa de manifest que "és cert que no hi ha hagut un excessiu interès per part de l'equip de Pere Rotger en promocionar l'ús social de la llengua catalana, però hi ha hagut algunes iniciatives interessants i, pel que fa a les qüestions formals, s'ha aplicat fins ara uns criteris lingüístics acceptables. Ara, de sobte, Pere Rotger ha canviat aquests criteris i s'alinea amb les tesis retrògrades que promou el batle de Calvià, Carlos Delgado".

El portaveu del Bloc ha fet aquestes manifestacions després que els representants del Partit Popular aprovassin a la passada Comissió Municipal de Cultura un canvi de criteri lingüístic en les comunicacions de les properes Jornades d'Estudi Local d'Inca.

Sobre aquesta qüestió, el regidor nacionalista explica que "des de la seva creació fins ara, les comunicacions de les Jornades d'Estudi s'han demanat en llengua catalana i no hi ha hagut cap problema al respecte". A més, el portaveu del Bloc afegeix "si s'ha fet així fins ara no és per caprici, ha estat senzillament per fomentar l'ús de la llengua pròpia de les Illes Balears, que és ben necessari i un deure de les administracions públiques. Tots els governs municipals ho han entès així, fins i tot els governs del Partit Popular.

Ara, a les acaballes del seu mandat, Pere Rotger canvia la seva política lingüística per redimir-se davant els presumptes perdedors del darrer congrés dels populars". Així mateix, Antoni Rodríguez manifesta que "em sap molt de greu que la política lingüística i cultural de l'Ajuntament d'Inca es decideixi a despatxos que res tenen a veure amb aquesta àrea ni amb els òrgans competents, com ara el Consell Municipal de Cultura".

En aquest sentit, el regidor del Bloc per Inca recorda que "després que els grups polítics arribassin per unanimitat a un acord d’enclavar el monument a la memòria històrica en un indret determinat, des de l'àrea d'urbanisme unilateralment i sense cap explicació va decidir una ubicació diferent. Ara pareix que la política lingüística del municipi d'Inca la dicta el batle de Calvià. En qualsevol cas,  és evident que l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca no té cap pes polític".

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

DESPRÉS DIUEN QUE NO FEIM APORTACIONS EN POSITIU

antonirodriguez | 27 Febrer, 2010 21:22

Ahir divendres el nostre grup municipal va presentar al ple de l'Ajuntament d'Inca 4 mocions; A favor de la finalització de la guerra d'Afganistan, en contra del Canon digital, per què el Govern Espanyol retorni a Inca el Polvorí de Santa Magdalena i en contra de la mesura den Zapatero per allargar la jubilació als 67 anys.

Sí, aprovades per unanimitat i fins i tot el PSOE hi votà a favor tot i que tan sols feia uns dies el Senador Ramís ens havia criticat per què en Pere Sampol havia aconseguit la majoria a la comissió de defensa del Senat Espanyol sols amb els vots en contra del PSOE pel retorn del Polvorí a Inca, una moció, per altra part que ell havia aprovat amb anterioritat a Inca. També aconseguirem els vots de tots els grups, encara que tan sols feia uns dies que ens havia posat a parir i havia defensat en una altre ocasió que endarrerir la jubilació als 67 anys era una mesura social. Coses de la vida. 

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Pressupost 2010 de l'Ajuntament d’Inca: Els pressuposts de l’endeutament, els extrajudicials i el Moet Chandon

antonirodriguez | 20 Gener, 2010 15:48

La presentació dels pressuposts de 2010 de l’ajuntament d’Inca és la mostra mes fefaent de que després de 15 anys de govern del PP aquest ja es troba més que amortitzat.

Aquest és un govern que se’ns presenta sense idees noves per a governar i el que es més preocupant: sense ganes de fer-ho.

Son uns pressuposts característics d’un govern que governa per pura inèrcia i amb un dia a dia marcat per la desídia política.

Aquests pressuposts ens ho confirmen. Trobam a faltar, i molt, accions de govern que serveixin per a dinamitzar la nostra ciutat. I com a mostra dos exemples, els dos exemples precisament que ells retreuen com a gran fites per a aquest any:

-          El casal de joves

-          El Teatre Principal

Pel que fa al Casal de Joves, aquest és un tema que els ho venim reclamant des de fa 11 anys i ara s’han despertat i han trobat la panacea de l’àrea de joventut, una àrea que si destaca precisament per alguna cosa és per la seva incapacitat per dur endavant activitats que promocionin precisament aquesta area. Incrementen un 20% el percentatge d’una política juvenil que si ha brillat per alguna cosa ha estat per la seva absència. És molt bo fer créixer un pressupost en una àrea quan no se n’ha tingut mai. El PP no fa polítiques de joventut. No n’ha feta cap ni ara ni en 15 anys de govern den Rotger. De tal manera que al pressupost de l’àrea per a 2010 no tenen previst una partida per a posar en marxa aquest casal.

Pel que fa al Teatre Principal, ni la Sagrada Família s’ha eternitzat tant. I això és degut a que no hi creu. Mai ha cregut en restaurar el Teatre Principal. Basta veure que fins fa poc menys d’un més no es va aprovar el projecte definitiu: 10 anys per a aconseguir tenir un projecte i la realitat és que no hi havia cap impediment per què aquest es pogués haver fet abans. Malgrat les seves paraules, malgrat tirar pilotes fora acusant les altres institucions de no voler col·laborar el cert és que ha hagut de menester 10 anys per a tenir un projecte definitiu del Teatre Principal d’Inca. Senzillament Pere Rotger, el PP d’Inca no hi creia.

Aquest pressupost és el reflex d’un govern municipal mancat de ganes, de no creure’s el projecte, de manca d’Il·lusió per a continuar governant la nostra ciutat, d’un cicle que s’ha acabat, d’un continuisme aborronador.

Aquests són els pressuposts de l’adéu de Pere Rotger. Haurien pogut esser molt millors.

Per què aquests són uns pressuposts poc creïbles, tant que no els se creuen ni els que l’han elaborat. Uns pressuposts que tanmateix no fan comptes complir i ells ho saben encara que ho neguin.

Per què aquests són els pressuposts de l’endeutament, els extrajudicials i el Moet Chandon.

L’Endeutament: per què no avançan en la reducció del mateix. Començarem l’any amb el mateix deute que començarem l’any passat: 18 milions d’€. I és que tot el que s’ha aconseguit pagar durant aquest any per les obligacions adquirides amb els bancs a dia d’avui es tornen a convertir en endeutament per poder dur a terme actuacions les quals són incapaços de pagar amb els ingressos corrents de l’ajuntament.

Dels Extrajudicials: per què són uns pressuposts que s’hauran d’acabar pagant amb factures extrajudicials com s’han hagut de pagar tots els pressuposts durant les diferents legislatures del PP. Cada una de les partides de l’any passat s’han vistes incrementades amb despeses extrajudicials de tal manera que després, i ja en parlarem damunt el mes de març abril quan els duguin, ens trobam que els pressupost de l’any es veuen totalment tergiversats per unes despeses que es duen d’amagat i d’espatlles als serveis tècnics de la casa.

Del Moet Chandon pel que fa a tota la despesa supèrflua que no es veu reflectida en aquests pressuposts, com mai s’ha vista reflectida a l’hora del debat pressupostari però que tanmateix acaba surant en un moment o altre i tot el control econòmic promès per regidor de torn es trastoca i es transforma com a per art de màgia, un fet però que ja a ningú pot sorprendre ja que aquesta és i ha estat una manera d’actuar continua durant els darrers 15 anys a l’ajuntament d’Inca.  

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent