Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

PRESSUPOSTS D'INCA 2012. PA PER AVUI I FAM PER DEMÀ

antonirodriguez | 23 Desembre, 2011 16:07

 

(Una prèvia abans d’iniciar el debat dels pressuposts i que fa referencia a un tema que ja ha tret el Sr Garcia. Primer de tot demanar a Intervenció si han fet l’informe sobre la legalitat de la subvenció de 40 mil euros a l’empresa que explota la piscina municipal i que havíem demanat per a dia d’avui)

 

Vostès han qualificat els pressuposts que avui ens duen a aprovació de ser “els més austers i realistes de la història recent” Què han volgut dir Sr Batlle? Que els que havien fet fins ara no eren realistes? Bé, això nosaltres ja ho sabíem. Ja els ho advertíem any rere any, de què si els pressuposts pecaven d’alguna cosa era precisament de poc realistes, sinó basta repassar les actes dels plenaris, i ara amb l’arribada de la nova legislatura i amb un regidor d’hisenda nou ens dona la raó.

 

Després d’escoltar-lo Sr. Aguilar sembla que vostè arreglarà la situació mundial i ens demanem perquè el Sr. Mariano no l’ha fixat com a ministre d’hisenda.

 

I la veritat és que dels del PSM-IV trobam que no hi ha per tant: aquest és un pressupost en el qual preveuen bàsicament els mateixos ingressos que l’any passat i això no hauria de ser cap problema sinó fos que per a enguany, segons vostès, aquests són uns pressuposts austers i després d’escoltar el Sr. Aguilar per a arreglar una situació  apocalíptica. En canvi l’any passat, a les portes d’unes eleccions per res parlaven d’austeritat. Tot i que havien baixat 9 milions. En un pressuposts de crisi hi hauria d’haver una gran diferencia en els ingressos d’un any per l’altre i en canvi aquesta baixada enguany no s’ha donat. O al menys és el que vostès han procurat. Perquè per quadrar els números si és necessari vostès estan disposats a vendre’s el que faci falta, com ha resultat que faran amb els servei d’aigua. És a dir: els pressuposts d’enguany de l’ajuntament d’Inca són pa per avui i fam per demà.

Què vol dir que els ingressos no hagin baixat i així i tot vostès proclamen que són uns pressuposts austers?

Els números canten i aquests números estan fets per quadrar un pressuposts que vostès mateixos aniran desquadrant així com vagi passant l’any i el que hem de tenir clar, molt clar, és que la crisi de l’ajuntament d’Inca no ve donada tant pels ingressos sinó per les despeses que aquesta casa es veu obligada a efectuar.

Per què els nostres ciutadans ens entenguin: anem cap enrere 7 anys, l’any 2006 en que aquesta casa presentava un pressuposts de despeses molt semblants als de 2012.

2006: 23.591.531 €

2012: 23.151.187 €

Així veiem que entre aquests dos anys només hi ha una diferencia aproximada de 440.000 € i en canvi aquell any per res la regidora de torn qualificà els pressuposts d’austers. Què passa idò en aquests diferencia en el seu discurs? Bàsicament la diferencia està en la partida que anomenem DEUTE PÚBLIC: aquell any (2006) l’ajuntament destinava a pagar el que devia als bancs 589 mil euros, en canvi el 2012 estem condemnats a retornar 3 milions 24 mil euros. Aquesta és la qüestió: el deute que repetits equips de govern del PP d’aquesta ciutat ha anat acumulant al llarg d’aquesta anys. Més de 3 milions d’euros, uns euros fonamentals en època de crisi per anar pagant a proveïdors i per poder dur a terme unes polítiques municipals més d’acord amb les necessitats de la nostra ciutadania. I ja li avancem senyor batlle des del grup municipal del PSM-IV la nostra exigència sobre un punt molt concret: LA MÀXIMA TRANSPARENCIA  en la despesa i en el desenvolupament dels mateixos.

L’any passat ja els advertíem  sobre la semblança entre els números de 2006 i els de 2011 i veim com van les coses es tornarà repetir el mateix per a 2012. Uns números molt semblants en les grans  xifres. Sí, per què que passa quan aprofundim una mica en els mateixos? Idò ja hem dit el que destinava l’equip de govern d’aquell any destinava a pagar Deute Públic. En canvi ja l’any passat es varen veure obligats a pagar-ne 2’25 milions d’€, o el que era el mateix: un 381% més que el 2006. i al 2012 haurem de pagar un 534% més que el 2006: Sí, ho han sentit bé: un 534% més que el que pagaven el 2006.

Per altra banda també, si miram els impostos directes, podem veure com aquell any es feia comptes recaptar uns 6’1 milions d’€, mentre que per a aquest exercici vostès preveuen recaptar 10 milions 600 mil euros. O el que és el mateix: un 178 % més.

És, al nostre parer, en aquestes dues xifres on es troba la clau de la seva gestió. En 5 anys s’han vist obligats a pagar un 381% més de deute, per la qual cosa han apujat en aquest mateix període un 172 % la recaptació dels impostos directes. Aquells impostos que paguen tots el inquers i que vostès durant anys i panys afirmaven per pa i per sal no haver apujat de cap manera.

Es evident que aquest increment no és obra de l’esperit Sant, aquest increment significa que en aquest període de temps han pujat els ingressos per inversions, però també la pressió fiscal i evidentment l’endeutament municipal. I això el ciutadà ho ha de recordar i tenir ben present per què la lliçó que hem d’aprendre és que aquestes 4 legislatures del PP han estat una bacanal pel que fa a la despesa i una sangonera pel que fa als impostos.

Anem a veure ara partida per partida les grans xifres:

Pel que fa al capítol de Despeses de personal segons els seus números resulta que redueixen el pressupost en poc més de 500 mil € perquè “netegen” el catàleg de llocs de feina. Ho podem entendre com un apropament entre la realitat i els números del pressupost però resulta que això no és una reducció de la despesa per què en no tenir les places atorgades la despesa no existia. És curiós però com apliques les tisores en aquesta partida. Eliminen la plaça de direcció del Museu de la Sabata i i la de tècnic arxiver. Vostès saben com hem lluitat aquests darrers anys per a que es cobrissin aquestes dues places per la necessitat que te la nostra ciutat d’ambdues figures i en canvi a la primera de canvi vostès l’eliminen del catàleg de llocs de feina. I ens fa fixar en la primera incongruència en el discurs de l’equip de govern. Quantes vegades ens ha dit que l’equip de govern el PP d’Inca vol apostar pel turisme cultural i a la primera de canvi i d’una tacada elimina dues figures tan essencials per a poder dur a terme aquests tipus de turisme amb futur per a les nostres illes però ja veiem que no serà per a la nostra ciutat.

Al capítol 2 de béns corrents i serveis trobem que, tot i que el cost aproximat de consum elèctric per part d’aquest ajuntament ha pujat aproximadament d’1 milió d’euros aquest capítol disminueix. Afirmen que es continuaran adoptant mesures d’estalvi per rebaixar el consum elèctric, la qual cosa ve a demostrar que l’anunciada a través dels mitjans de comunicació com a  gran mesura posada en marxa per aquesta majoria de fer tancar els llums intermitentment a 3 carrers d’Inca no ha servit més que per aconseguir un titular de diari. Des del nostre grup trobem a faltar una partida d’inversions coherent amb l’eficiència energètica.

I és en aquest capítol quan ens sembla descobrir la vena artística del regidor d’hisenda quan diu textualment: Es mantén la despesa a àrees tan necessitades com... neteja i manteniment de carrers. Deu ser un acudit, o millor un XISTE. I tant necessitada com està Inca d’una bona neteja i manteniment de carrers! Però que no sen recorden que varen ser vostès que varen privatitzar la neteja dels carrers per un import de 950 mil euros durant 10 anys, quan teníem un servei municipal que realitzava aquesta tasca. 950 mil euros. I no veiem el gran canvi anunciat per enlloc. De cap manera els inqueros i inqueres perceben que hi hagi una gran millora en la neteja dels nostres carrers en referència a quan es feia des dels serveis municipals. Inca estava bruta i continua estant bruta: amb dues grans diferencies això sí: que ara que Inca estigui bruta ens costa a tots 950 mil euros i que així el batlle ha pogut col·locar un amic en la direcció d’aquesta empresa privada que paguem entre tots.

A sí, també diuen que mantenen la despesa en una àrea tan necessitada com és serveis socials, deixi’m que els faci un suggeriment, s’estalviïn l’apartat  de serveis socials referit a obres de teatre, Tornar a gastar 6000 euros en una obra de teatre que no veu gairebé ningú no surt a compte Sr. Batlle. Ho dediquin a una altre cosa.

Pel que fa al capítol 3 ja n’hem parlat prou, penso. Més de 3 milions d’euros per pagar a bancs els AQUELARES urbanístics duits a terme pel Partit Popular en les darreres legislatures. Ara ens toca pagar els seus excessos o, com diuen vostès per Palma, les festes del Sr. Rotger i la Sra. Salom quan va ser regidora d’Hisenda de la nostra ciutat i que tant de mal varen causar a la hisenda pública inquera en renegociaren préstecs per pagar només interessos i prorrogar la mota. Ara ha sortit tot, com ara ha sortit que una obra com la del Mercat Cobert que no havia de costar res als inqueros (el Sr. Rotger no es va cansar de repetir-ho una i mil vegades però ja veim que la realitat és caparrudai la veritat arriba a surar, i ara  resulta que aquest mercat duu un sobrecost d’un 50% sobre el seu preu inicial. De 6 milions ja sobrepassem els 9 i clar, aquesta diferencia s’ha de pagar i d’on s’ha de pagar? De la butxaca dels inqueros.  Per no parlar del sobrecost de la Piscina Coberta, l’Escoleta Toninaina, Museu del Calçat o la Plaça Mallorca. Unes obres que havien sortit amb un preu inicial total de 14’7 milions i que al final costaren més de 20 milions. Ja ho veuen gairebé 6 milions han costat els akelarres urbanístics del PP d’Inca.

OBRA

PREU INICIAL

EXTRES PAGATS

PREU FINAL

AJUDA EXTERNA

MERCAT COBERT

6’3 milions €

3 milions

9’4 milions €

CONSELLERIA COMERÇ I INDUSTRIA GOVERN BALEAR

ESCOLETA TONINAINA

1’5 milions €

 

400 mil €

1’9 milions €

CONSELLERIA EDUCACIO GOVERN BALEAR

MUSEU DEL CALÇAT

3 milions €

 

900 mil €

3’9 milions €

CONSELLERIA TURISME GOVERN BALEAR

PISCINA COBERTA

2’007 milions €

1’27  milions €

3’27 milions €

PLA OBRES I SERVEIS CIM

PLAÇA MALLORCA

1’95 milions €

122 mil €

2,07 milions €

PLA MIRALL

Total

14’75 milions €

 

20’56 milions€

 

 

Pel que fa a la partida número 4 que és d’on s’alimenta als organismes públics de la nostra ciutat (IMAF, Escoleta, escola de música i residència Miquel Mir, al grup municipal del PSM-IV ens fa una “certa gràcia” quan diuen que mantenen els doblers destinats a temes socials. Senyors regidors del PP, no crec que faci falta explicar-los que les ajudes de l’IMAF als nostres esportistes, als nostres clubs, organitzant cursets per als nostres infants; l’Escoleta o l’escola de Música i com no de la Residència Miquel Mir, també són doblers destinats a temes socials. I en canvi vostès estan disposats a pujar preus a l’escoleta o a l’escola de música, per no parlar de la fiblada que ja han pegat a la Residència Miquel Mir o la rebaixa en un 30 % en les ajudes als nostres esportistes.  Que podríem fer si la seva pèssima gestió amb els crèdits no ens obligués ara a tornar  més de 3 milions d’euros?

Vostès insisteixen en la paraula dèficit. Sr. Batlle: no hi dèficit en la gestió d’aquests serveis. En tot cas hi ha un cost, com un cost té la polícia local. És despesa pública. Quan Miquel Mir te una despesa aquesta no és un dèficit. Aquesta despesa és el cost del servei. I punt.

Per cert i ja que parlem de l’IMAF, varem demanar un informe tècnic sobre la legalitat de donar una subvenció directe de 40 mil euros a l’empresa que explota la piscina coberta i per la qual cosa l’ajuntament d’Inca percep uns 6000 euros en concepte d’explotació: a hores d’ara no l’hem rebut. Al nostre entendre és necessari tornar a treure el concurs amb unes noves condicions. Segons el nostre parer el que vostès van a realitzar és una il·legalitat. I crec que abans de votar els pressuposts ho hauriem de tenir tots clar.

Pel que fa a  al capítol d’inversions, destaquen que l’any 2012 serà un any on no s’iniciaran noves inversions, sinó es dedicarà la partida prevista per inversions a necessitats urgents puguin sorgir durant l’exercici. Si em permet ser franc Sr. Batlle no crec que m’allunyi del parer de moltissims inqueros quan li dic que. Millor no fer res a nivell de carrer. No toquin res, tot i la necessitat de reforma d’algunes zones de la nostra ciutat però cal tenir molt present que hi ha crisi, una profunda crisi al comerç de la nostra ciutat i començar ara amb obres de carrer seria una altre rebombori.

També manifestem el nostre desencant envers les intencions d’aquesta majoria i lamentem veure com tiren la tovallola en temes tan prioritaris per a la nostra ciutat  com ara la Ronda Nord d’Inca, el Teatre Principal i la rehabilitació del Col·legit Públic de Llevant.  Que ja no es recorda del seu discurs d’investidura? Que se n’ha fet del pla de rehabilitació de teatres nacionals? Del qual varem aprovar una moció per unanimitat per tirar endavant amb aquesta iniciativa. Que l’hem d’acompanyar a veure la Ministre Sr. Torres? Sí és necessari ho podem fer. Ara governaran els seus a Madrid. Ara si que ho tenen tot per aconseguir-ho tot. No s’acovardi Sr. Torres i pensi que en presentar-se a les eleccions que de tot allò que va prometre i no complirà només vostè en serà el responsable.

Pel que fa als ingressos congelen impostos, ja els han apujat prou fins ara però posen en marxa una tasca d’inspecció privada pel que fa al tema de les obres  que diuen que reportarà uns beneficis. Des del PSM-IV ens demanem però per què aquesta tasca es va deixar de realitzar durant els anys de boom constructor i ara que les grans empreses han desaparegut d’Inca els tornen a posar en marxa? Al cap i a la fi qui continuarà pagant serà l’usuari de peu. I sobretot no entenen com no es duu directament des de l’àrea d’Urbanisme si en aquesta àrea han baixat el ritme de feina, com vostès mateixos han afirmat en nombroses ocasions. Ja veiem que aquí de lo que es tracta és de privatitzar. Quan no hi ha doblers per a realitzar grans obres i remenar el xocolate del lloro, privatitzen. Privatitzen per crear moviment de doblers. Privatizen el servei de neteja: 950 mil euros avall. Privatitzen el servei d’aigua: 700 mil euros amunt. Privatitzen el servei d’Inspecció: 400 mil euros amunt. La qüestió és remenar i remenar i fer creure que quadrem els comptes.

Per què ara ens vindrà una altre pujada: el del servei d’aigua, i el pujaran abans que l’agafi l’empresa privada i quan diuen que fa 16 anys que no han pujat l’aigua podem començar a tremolar. I si fa 16 anys que no han pujat idò malament abans i malament ara per què amb aquest cuento ja veim a venir que faran el mateix que feren al la residència: Pujar-ho tot de cop. I qui pagarà? El ciutadà.  Al cap i a la fi el que vostès volen es augmentar el preu de l’aigua i així l’empresa que entri l’any que ve ja es trobarà la feina bruta feta. Preveuen cobrar 925 mil euros d’aigua i 750 mil euros de l cavegueram i 3.200.000 euros per recollida de fems. I qui ho pagarà? El ciutadà.

Per altre banda veim que en una època de crisi constructora com l’actual vostès son molt optimistes i preveuen un increment de 30 mil euros en taxes d’obra. Els inqueros construirem més que al 2011. Dificil de creure no? I en canvi veiem com per a ocupació de via pública preveuen cobrar el mateix que l’any passat i en canvi no veiem que prevegin ingressos per la nova taxa als caixers automàtics del  bancs proposada pel nostre grup i aprovada fa poc per aquest ajuntament.

Pel que fa al fiançament extern: ha disminuït la participació en els tributs de l’Estat . ( Cada cop ens queda més clar que Espanya és un mal negoci per als inquers i des del PSM-IV  aprofitam l’ocasió per a reclamar-li Sr. Batlle que ja que el seu partit governarà els propers 4 anys facin la reforma necessària per a millorar el finançament municipal i evitar que torni ocórrer un fet tan lamentable com el que ara ens obliga a tornar 400 mil euros perquè l’Estat va fer malament els comptes. (Demanem el concert econòmic.)

Deixim dir-li que la previsió que fan  en aquesta mateixa partida d’un ingrés de 437.000 € corresponent a la participació amb el fons de Compensació municipal de la CAIB de l’any 2012 i al 25% del fons de Compensació Municipal de la CAIB de l’any 2011 és, al parer del PSM-IV el compte de la lletera. El que és cert és que enguany encara no hem cobrat un cèntim d’aquest fons, que per l’escrit que vérem la Comunitat fa comptes pagar un 75% de 2011 i que del 25% restant i que vostes preveuen que l’ingressin per a l’any 2012 a nosaltres ens dona la sensació que res de res, i a més, sense saber quina serà la quantitat exacte que ens aportaran per a 2012. i això que em pensava que el sr. Aguilar havia dit que si no ens presentava els pressuposts per a 2012 el mes passat era per que encara no sabia quina seria l’aportació de la Comunitat. Veim que continua sense tenir-ho clar però aquest més sí que ens els presenta. Com quedam? Què és que, en la soledat d’algun monestir, ha tingut una mena d’inspiració divina?

 

Per sort vostès diuen que no preveuen cap endeutament per finançar despeses que es duran a terme durant 2012. Bona carta als reis mags. També ho preveia el Sr. Rotger fa 2 anys i al cap i a la fi va haver de demanar un préstec bancari de 3 milions per a poder pagar proveïdors.

Per acabar permeti’m dos apunts sobre educació, cultura i joventut:

Educació: disminueixen la partida en manteniment tenint com tenim una escola amb les mancances estructurals com és Llevant baixen de 35 mil a 28 mil. O els problemes de Miquel Duran. O el CP Ponen que d’ençà que han fet el pati nou té humitats. En canvi mantenen la mateixa despesa d’energia elèctrica i combustible. No pensen aplicar cap tipus d’acció per a implantar mesures d’eficiència energètica? Les despeses diverses (activitats escolars) que passen de 34 mil a 13 mil un 60% menys, i desapareixen els cursos d’adults. Els cursos de Normalització que pasen de 11 mil a 6 mil, suposam que per tenir content al sr. Bauzà. I el Centre universitari baixa de 5000 a 2500. O una partida tan important com ara la neteja dels centres que passen de 70 mil a 50 mil.

En Cultura: la partida de la biblioteca baixa 25% de 18 mil a 14 mil premsa, revistes, llibres... La partida que baixa més percemptualment més d’un 60 % és la d’edicions de llibres, suposam que per que no estem en any electoral, passa de 18 mil a 5 mil. Activitats culturals passa de 100 mil a 80 mil. I la Quartera de 10 mil a 8 mil. En transferències corrents (subvencions a entitats culturals baixa un de 110000 a 74 mil un 35% menys) banda, OCB, Arpa.....amb les dificultats que han tingut fins ara per cobrar les subvencions que els deu l’ajuntament amb aquests números no els basta per pagar el que deven de 2011.

En Joventut: 100 mil euros que desapareixen de festes i passen a fires i festes. Les activitats informació juvenil passen de 41000 a 29000 euros  Infojove. Transferències corrents passa de 15000 a 10.000 euros: que corresponen a les subvencions als Esplais, per exemple.

Ja per acabar veiem que tiren la tovallola en el tema de la radio municipal. Desapareix la partida de 130000 euros. Des del PSM-IV hem deixat sempre manifest en la manera com es donava aquesta subvenció, a una entitat privada per a fer quatre programes de publicitat pel batlle. Ara és el moment de fer un canvi de gestió en aquest ens i des del nostre grup demanem la gestió directa per part de l’ajuntament. Evidentment concertada amb les entitats socials i culturals d’Inca.

 

Això és tot de moment però com comprendran després de les meves paraules ja els hi podem avançar que aquests pressuposts tampoc contaran amb el nostre vist i plau. Sobretot per què en cap moment aquest equip de govern ha intentat cercar consens amb els partits de l’oposició ni amb la ciutadania en un tema tan important com es com s’han de gastar els doblers dels nostres ciutadans en una època tan difícil com és l’actual.

Moltes gràcies per la seva atenció.

 

SEGONA INTERVENCIÓ:

-       Després d’escoltar la interventora, el Sr. Aguilar ha dit que lleven els 40 mil euros de subvenció de l’empresa que explota la piscina municipal, on els col·loquen? A quina partida van? Com queda el pressupost de l’IMAF?

-       En referència al deute: han dit que queden les  inversions: “en 16 anys han canviat la ciutat”. I tant que l’han canviada: ho devem en extres. 7 milions d’extres en obres. Unes obres que havien de costar 14 milions superen els 20 milions d’euros i no hem parlat dels extrajudicials. Hem comparat amb 2006. Les entrades eren impostos directes: 2006: 6’1 milions, 2012: 10’6 milions. No digui que no hi ha ingressos. Digui que deuen moltíssim per mor dels akelarres urbanístics del passat i la pèssima gestió econòmica d’alguna regidora d’hisenda. Per cert, després de mesos de demanar quines són les entrades reals del mercat Cobert, aquests famosos 6 milions que no hanvien de costar res a Inca i a hores d’ara encara no han contestat.

-       A afirmat que les concessions no han donat el resultat que pertoca. I la neteja? Han afirmat que privatitzen perquè els falten doblers. Idò municipalitzin, recuperin la neteja municipal i s’estalviaran 950 mil euros.  El que es cert és que privatitzen perquè han de remenar el xocolate del lloro. No hi ha obres i hem de moure els doblers en grans quantitats perqè qualque cosa quedi.

-       Coincidim amb les  Garcia plenament quan diu que aquesta majoria privatitza beneficis i socialitza pèrdues.

-       Una mostra més del que a nosaltres ens sembla prioritzar, preferenciar la despesa on no toca: fa dos anys que no gasten res en la festa de la patrona de la policia de l’administració local i en canvi any rere any financen la patrona de les forces de seguretat que depenen d’una altre administració. Tot són maneres de gastar.

-       Sr. Aguilar, a vostès no els quadren els números ni que les toqui la loteria. I com que aviat serà Nadal, li explicaré amb una nadal el que són aquests pressuposts: FUM, FUM, FUM.

 

Moltes gràcies per la seva atenció.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari