Portaveu del grup municipal del PSM d'Inca. Candidat del PSM-IniciativaVerds - Inca a les eleccions municipals de 2011. Membre de l'Executiva i del CDP del PSM-Entesa Nacionalista.

Menu:

Entrades recents

Categories

General [144]


Enllaços

General


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

Debat sobre els pressuposts de l'ajuntament d'Inca 2013

antonirodriguez | 30 Novembre, 2012 18:54

Fa gairebé un mes que des del PSM-IV els vàrem demanar sobre  l'elaboració del pressupost municipal. Els vàrem recordar que la llei preveu que aquest estigui aprovat inicialment el 15 d'octubre, cosa que ja és impossible de complir, el que ens duu a recordar-li al regidor d'hisenda que, com sol dir ell, la llei és la llei. Anàvem i anem amb retard i nosaltres els vàrem mostrar la nostra preocupació. Així mateix des del PSM-IV els reclamàvem uns pressuposts participatius i per participatius vostès varen entendre que des de l'oposició demanàvem participar en els mateixos donant la nostra opinió i aportant idees. I així ens ho han fet saber durant les dues darreres setmanes, quan ens lliuraren els números fa 15 dies i la literatura que omple els pressuposts, la memòria del projecte com ho anomenem tècnicament, en fa 5. I com sempre, en això no han canviat, a darrera hora ens han duit una modificació del pressupost per què el coordinador d’urbanisme, un càrrec de confiança, pugui cobrar un 15% més de sou. Per cert, ara que em acabat de fer el PGOU o el catàleg, amb una baixa important de la feina, vostès van i li amplien l’horari.

De llavors ençà ens hem anat veient i dient el que ens havíem de dir. He de reconèixer que aquest ha estat un avanç, si ho comparem amb anys i regidors d'hisenda anteriors. Ens hem reunit en diverses ocasions. Els hi hem d’agrair el gest perquè altre cosa no podem fer quan el que realment han fet vostès ha estat convidar-nos a donar el parer sobre misèries. Abans ens arribaven els números amb vuit dies d'antelació i ni ens demanaven parer. Ara hem duplicat l'espai temps i el parer que ens han demanat, la veritat sigui dita, ha estat per veure com repartiríem les miques. Per què d'això es tractava, de demanar-nos que en pensàvem sobre una partida que representa un 1% del pressupost. La partida de inversions viàries vàries.  Perquè la resta del pressupost estava tancat. Ja els avanç que si per l'any que ve han d'anar pel mateix camí ja no importa que en parlem. Perquè em sembla que vostès el que no entenen de la nostra proposta, d'uns pressuposts participatius, és que amb aquest concepte des del PSM-IV el que els reclamem és que creim els mecanismes necessaris per a que sigui la societat la que participi en l'elaboració dels mateixos. La que aporti el seu parer i el seu gra d'arena. Volem més participació, més transparència. I això tan senzill vostès sembla que no ho han entès.

Després d'aquesta prèvia, anem a analitzar els comptes per a 2013. D'entrada podem afirmar, a grans trets, que són uns comptes continuistes. Més del mateix, i si diem això és perquè els grans conceptes no han canviat en referència a l'any passat. Continuen per exemple amb les retallades generals a les ajudes a la societat civil d'entre un 30 i un 50 % i no s'han mogut un mil·límetre en aquest concepte.

Pel que fa a les grans xifres veiem que, d'un pressupost de 25,31 milions d'€, destinen 1/3 a despeses de personal, 1/3 a despeses corrents i serveis (per pagar el fems, la neteja o el llum), i del darrer terç dediquen un 50% a transferències a entitats (IMAF, Escola Música, Toninaina o residència) i l'altre 50%  a inversions diverses. (bàsicament, ampliació cementiri, pagament dels terrenys de l'hospital i inversions viàries).

I precisament és d'aquesta darrera part d'una part del pressupost, de les inversions viaries vàries, que han demostrat tant interès  pel nostre parer. Perquè segons vostès la resta ja està  compromesa. Tenen compromesa el pagament de 300 mil euros per pagar un nyarro, que no se m'ocorre altre qualificatiu a haver de fer el vial que rodeja la part posterior de l'hospital i tot per la falta de coordinació entre l'equip redactor de l'hospital i el de l'autopista. I resulta que la mala coordinació de dos equips de feina externs a l'ajuntament ara l'ha de pagar aquest ajuntament. I si ara em de pagar 300 mil euros també és perquè vostès es varen comprometre a permutar-ho per un solar al polígon i resulta que han passat els anys i el polígon continua al limb. I vostès ni mú.

 

LES XIFRES:

Per a dur a terme aquests pressuposts vostès fan una previsió d’ingressos, que volem analitzar:

1.-Recapten 400 mil euros més que l'any passat en IBI. Tot i que vostès afirmaven que el comput global no pujaria. Davant la discussió que vam tenir sobre la creació de bonificacions o subvencions nosaltres els vam dir que quedava marge per baixar més el tram de l'ajuntament i que el ciutadà no es trobés amb la puja que es trobarà, com queda palès amb els números que ens presenten i vostès no ho feren.

2.- Veim com a positiu la no privatització del servei d'incineració que volem posar en marxa aviat, però des del PSM-IV ens hi posam qualque cosa que, amb la seva manera d'obrar, serà el proper que caurà en mans privades. Enguany vostès s'encarreguen de duplicar la taxa que hi havia establerta fins ara de 229 euros (2009), i passaran a cobrar 435 euros en dia feiner 570 diumenges i festius, tal i com feren l'any passat amb l'aigua que la pujaren un 40% i l'any que ve, si la cosa va bé, vendran el servei perquè ho exploti una empresa privada. Sinó temps al temps i ja en parlarem.

3.- Una curiositat, vostès preveuen que hi haurà menys llicències urbanístiques per a 2013. Per a 2012 tenen previst 150 mil euros i per a 2013 n'han pressupostat 50 mil, 1/3, i en canvi no preveuen que baixi la recaptació de l'import de l'impost de construccions. Admetin que com a mínim resulta curiós.

4.- Han donat el servei de cobrament i inspecció d'obres a una empresa, una altre privatització de feines que hauria de dur endavant l'ajuntament, i en canvi el pressupost preveu que cobraran el mateix. I mentre tant, al nostre parer, es perden per les bardisses les diferencies econòmiques que podrien resultar positives per a les arques municipals. Vostès continuen amb la seva política de privatitzar beneficis i socialitzar pèrdues.

4.- De les entrades que tenia l'ajuntament desapareixen 40 mil euros pel canon de sanejament. Una altre gracieta del govern balear. Hem de continuar fent la feina però no cobrarem per ella. I vostès ni mu.

5.- Desapareix una partida per a recollida selectiva de 30 mil euros. Ara no només importarem fems de fora de les Illes sinó que els seus responsables ens retallen les ajudes per a reciclar. Una jugada rodona per part del Consell. I després diuen que ens duen el fems per no apujar taxes i resulta que abans i tot de posar-ho en marxa ja ens retallen les ajudes per a poder reciclar. I vostès ni mu.

6.- Pressuposen una quantitat de 30 mil euros per a la creació de l'oficina de treball per a suplir o complementar la feina de l'AOL i en canvi veim com al novembre ens notifiquen que ens retallen la partida per aquest concepte per “pèrdua parcial del dret al cobrament total, per incompliment parcial de la justificació de la subvenció atorgada”.

7.- I dues coses “curioses”, com a mínim:

·         per una banda pressuposen 220 mil euros amb estudis i treballs. Després ens demanen. I d'on retallariu? Idò aquí ja té un lloc d'on retallariem Sr. Batlle.

·         I per altra banda veiem que pressuposen 15 mil euros per a pagar maquinària de neteja. No teníem el servei de neteja externalitzat?

 

TENIM UN AJUNTAMENT INTERVINGUT I RETALLAT

Tenim un ajuntament intervingut pel Govern Estatal, un govern que per altra banda no només retalla aportacions econòmiques, sinó que també ho fa amb serveis. Tot i que la contribució del govern estatal pel que fa als tributs de 2013, segons les seves previsions, augmentarà un 9'07%, aquesta partida té retorn. Hem de tenir en compte que actualment estem tornant part del que cobrarem amb aquest concepte com a ajuntament els anys 2008 i 2009. A més, pel que fa a enguany, ens estan descomptant més de 22 mil euros mensuals en aquest concepte, el que fa un total de més de 132 mil euros menys del que en un principi ens havien assegurat que ens aportarien. Però no només és això sinó també retalla en serveis com ara el de teleasistència i que els ajuntament o bé han de deixar de donar o es veuen obligats a assumir, com és el cas d'Inca, un servei al qual el govern de l'Estat aportava un 65 % i ara vostès han pres la decisió de fer-s'ho seu i per la qual cosa han hagut  d'augmentar la partida de serveis socials un 8'8%, però d'aquest tema ja parlarem amb més profunditat després, ja que hem presentat una moció al respecte.

Per què si alguna cosa ens queda clara és que aquests pressuposts són fruit de la voluntat del Partit Popular de buidar de contingut els ajuntaments. Aquests són uns pressupostos intervinguts pel govern de l’Estat. El PP està llevant poder de decisió als ajuntaments i els ha collat i no ho deim perquè sí: ho podrem constatar en el punt en que tractarem sobre les retallades als funcionaris de la paga extra de nadal. El govern de l’Estat mana i vostès executen dient amen a les lleis imposades pel Partit Popular. I ni piulen.

Són uns pressupostos que no tenen marge de maniobra, ni per a vostès ni per a ningú. I ens venen a demanar parer sobre miques i misèries?

No podem deixar de banda que si ara ens troben en aquest estat es en part causa de què vostès no han fet les coses com tocava aquests darrers 16 anys en que han governat Inca i en que arribaren a acumular més de 20 milions de deute, en que gastaren més del que podien gastar, basta recordar que dels 19 milions d'euros gastats en 5 grans obres 5 milions corresponen a despeses  extres i que han resultat l’origen de l’estat catatònic econòmic que viu aquest ajuntament i del qual tots en paguem les conseqüències.  Aquesta és l’herència del PP, aquests són els plats romputs que ara hem de pagar tots.

Però no tan sols és el Govern de l'Estat el que tenalla el municipi. També el Govern Balear i el Consell Insular ens han retallant els doblers en relació a l'any passat. Els pressupostos del govern baixen de manera global un 38% la seva aportació als ajuntaments i a Inca podem parlar d'alguns casos molt concrets: l'aportació que feia anualment de 40 mil euros per al cobrament del canon de sanejament, a la Fundació Teatre Principal que ha passat de 48 mil  a Mil euros o els cursos de formació en que rebaixa 400 mil euros. Per no parlar del Consell que, per posar dos exemples, fa desaparèixer per primera vegada el Pla d'obres i serveis, i del qual Inca en sortia àmpliament beneficiada, i vostès no piulen, o també la partida de 30 mil euros destinada a la recollida selectiva que a diferencia de 2012, també s'elimina del pressupost de 2013.

Anem a parlar ara del tema estrella que ja ha ocupat les pàgines de la premsa local: la privatització del servei d'aigua vinculant-ho a la restauració del Teatre Principal, i convidant-nos a que li donem el vist i plau. Anem a pams. Ens sembla benissim la restauració del teatre però no a qualsevol preu i si per a restaurar el Teatre hem de vendre un servei nosaltres no hi passem. Hi ha altres fórmules per a tirar-ho endavant. Tenen 5 milions al banc posats a interès fixe i amb aquest 5 milions molt bé es podria continuar millorant la xarxa de clavegueram i iniciar les obres si no fos perquè el govern de l'Estat ens té intervinguts. Estam tan intervinguts que fins i tot el seu partit, el Partit Popular, el seu partit, acaba de votar a les Corts espanyoles en contra de l’esmena que presentarem als pressuposts generals de l’Estat a traves de Compromís i on demanàvem per al teatre de la nostra ciutat 1’5 milions d’euros. Precisament a la darrera reunió de la fundació els vaig demanar suport per aquest fet i ja veig el cas que em va fer, o vostè a mi o el seu partit a vostè. 1’5 milions d’euros enviats a fer punyetes perquè vostès puguin vendre l’aigua tranquil·lament a una empres privada.

Vostès es dediquen a desmuntar serveis municipals i a damunt volen tenir el nostre vist i plau. Ja ho feren amb la neteja de la ciutat i que ens costa més de 900 mil euros anuals. Desmuntaren el servei municipal i recol·locàren els 5 treballadors que estaven fixos dins l'organigrama de l'ajuntament. I tot amb l'excusa de que Inca estaria més neta, cosa que és falsa, com qualsevol ciutadà pot comprovar. Han privatitzat el servei d'inspecció d'obres, han privatitzat les fires, ara privatitzaran les aigües i aviat privatitzaran la incineració. Que serà el proper. Posats a privatitzar perquè no privatitzam el servei de batllia. Posin un gerent i que ell sol dugui tot l'ajuntament. Així ja només els caldrà anar-se'n a casa seva i passar per l'ajuntament a cobrar a final de més. Mai havien estat tants i havien fet tan poc. Ara desmuntaran el servei d’aigua i el convertiran en un servei privat més. Uns serveis que tanmateix acaben pagant els ciutadans. El seu i el nostre són dos models molt diferents d’entendre la vida pública, el servei al ciutadà. Vostès el privatitzen tot, nosaltres cercam la complicitat del ciutadà. El seu model el que fa és que donen la gestió a empreses privades que fan un servei i el cobren evidentment mentre que si el feiem de gestió directa ens sortiria, com a mínim igual de be. Els servei d’aigua ara funciona, veurem com funcionarà d’aquí a tres anys. Per a privatitzar l'aigua al·leguen que no tenen capacitat econòmica per a dur-ho a terme i nosaltres ens negam a donar-hi crèdit. Parlavem abans del Pla d'Obres i Serveis al qual hem tingut accés durant tota una sèrie d'anys i en el qual hem anat presentant diferents projectes . Enguany, el primer any que no es du a terme a vostès els va de meravella com a excusa per a privatitzar. Vull recordar que durant els darrers anys l'ajuntament d'Inca ha invertit amb infraestructura hidràulica i millora de xarxa d'aigua potable en diferents POIS (Sant Bartomeu, General Luque, Sant Francesc i Son Amonda) la quantitat de 2.099.400 euros i en Pla E 1.841.563 euros que fan un total de gairebé 4 milions d'euros. Qualque cosa no ens quadra. Feim una inversió de 4 milions d'euros en els últims anys i ara diuen que per continuar invertit ho hem de privatitzar, jo em deman si no feren aquesta inversió precisament per donar el servei d'aigua amb una inversió que el concessionari no hagi de fer. Realment no veiem el perquè s'hagi de privatitzar i que aquesta privatització no l'acabi pagant el ciutadà.

Ja li dic sr. Batlle que nosaltres, la gent del PSM-IV no volem ser còmplices de “les miques per avui i la fam per demà” que ens estan imposant des de Madrid, el Consolat o el Consell i que al mateix temps vostès estan imposant als nostres ciutadans. Ens demanen parer idò jo li don, passin de Palma, com vostè va dir fa poc, i lluitin pels interessos d'Inca i els inquers, creem un front comú municipal per a reclamar als diferents governs els que ens pertoca com a ajuntament. Si ho fan així ens tindran a la vora, si no, governin sols i no ens cerquin per justificar l’injustificable, per justificar les retallades o la intervenció de l’Estat. Moltes gràcies per escoltar-me i ja li puc dir que nostre vot serà contrari als números que ens presenten.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari